บัตร เครดิต ktc พัก ชํา ระ หนี้
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

บัตรเครดิต KTC ออกมาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID – 19

 

บัตร เครดิต ktc พัก ชํา ระ หนี้

 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในปัจจุบันทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ต้องแบกรับนั้นมีมากขึ้น ลูกค้าบัตรเครดิต KTC หลาย ๆ คนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเป็นเท่าตัว และยังคงต้องชำระหนี้บัตรเครดิตพร้อมกันไปด้วย เมื่อค่าใช้จ่ายมากขึ้นก็ย่อมเกิดเป็นปัญหาภาระหนี้สินที่เพิ่มพูนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อแบ่งเบาภาระเหล่านั้น KTC จึงได้ออกมาตรการพักชำระหนี้บัตรเครดิตนั่นเองค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจและต้องการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการพักชำระหนี้เพิ่มเติม บทความนี้ผู้เขียนสรุปสิ่งที่เพื่อน ๆ ต้องรู้มาให้แล้วค่ะ

 

มาตรการพักชำระหนี้บัตรเครดิต KTC ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

 

บัตร เครดิต ktc พัก ชํา ระ หนี้

 

1.มาตรการพักชำระหนี้บัตรเครดิต KTC : มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ

 

บัตร เครดิต ktc พัก ชํา ระ หนี้

 

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต KTC ทาง KTC ได้ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคล อีกทั้งยังไม่มีการกำหนดขั้นต่ำ 500 บาท/รอบบัญชีอีกด้วย ซึ่งอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตนั้นเป็นไปดังนี้ค่ะ

 • อัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ 5% : มีผลตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565
 • อัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ 8% : มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • อัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% : มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

 

2.มาตรการพักชำระหนี้บัตรเครดิต KTC : มาตรการเปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิต KTC

 

บัตร เครดิต ktc พัก ชํา ระ หนี้

 

สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC มาตรการพักชำระหนี้บัตรเครดิตจะเปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ยฯ 12%/ปี นาน 48 เดือนค่ะ ซึ่งในที่นี้ทาง KTC จะสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่มีสภาพบัญชีปกติ หรือไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) หรือไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยนานเกินกว่า 90 วันเท่านั้นค่ะ สำหรับเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิต KTC มีดังนี้

 • ในการเปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิตนี้ครอบคลุมถึงยอดหนี้รวมของบัตรเครดิตส่วนบุคคลและบัตรเสริมที่อยู่ภายใต้บัญชีของบัตรเครดิตหลัก รวมถึงยอดเงินต้นคงค้างของรายการที่ยังผ่อนชำระอยู่
 • บัตรเครดิตทุกใบที่อยู่ภายใต้บัญชีบัตรเครดิตหลักจะถูกระงับใช้ชั่วคราวจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน รวมถึงการระงับบริการหักค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติด้วย
 • จะต้องชำระเงินต้นที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติก่อนดำเนินการเปลี่ยนประเภทหนี้
 • ต้องชำระค่าอากรแสตมป์สำหรับหนี้เงินกู้จากการเปลี่ยนประเภทหนี้
 • ในกรณีที่เกิดการผิดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นเป็น 16%/ปี ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการเงินกู้
 • สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาช่วยเหลือเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต KTC ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID 19 รวมทั้งการขอข้อมูลหรือเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์ที่ KTC กำหนดด้วย

 

3.มาตรการพักชำระหนี้บัตรเครดิต KTC : มาตรการผ่อนผันชำระหนี้บัตรกดเงินสด KTC

 

บัตร เครดิต ktc พัก ชํา ระ หนี้

 

สำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสด KTC PROUD นั้นจะได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้บัตรกดเงินสดเป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ยฯ 22%/ปี นาน 48 เดือนค่ะ ซึ่งในที่นี้ทาง KTC จะสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่มีสภาพบัญชีปกติ หรือไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) หรือไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยนานเกินกว่า 90 วันเท่านั้นค่ะ สำหรับเงื่อนไขการผ่อนผันการชำระหนี้บัตรกดเงินสด KTC PROUD มีดังนี้

 • บัตรกดเงินสด KTC PROUD จะถูกระงับการใช้ไว้ชั่วคราว จนกว่าจะทำการชำระหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาวครบถ้วน และไม่สามารถใช้บริการหักค่าประกันรายเดือนอัตโนมัติได้ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการเงินกู้
 • ในส่วนของดอกเบี้ยฯ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ยังคงค้างเอาไว้ก่อนวันบันทึกรายการเงินกู้จะถูกเรียกเก็บในงวดสุดท้ายของการผ่อนชำระสินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว หรือก็คือชำระในงวดสุดท้ายของการปิดบัญชีสินเชื่อดังกล่าวนั่นเอง
 • ในกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยฯ จะถูกปรับขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยฯ ที่เรียกเก็บแบบปกติของลูกค้าบัตรกดเงินสดแต่ละราย (สูงสุดไม่เกิน 25%/ปี) ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการเงินกู้
 • สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาช่วยเหลือเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต KTC ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID 19 รวมทั้งการขอข้อมูลหรือเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์ที่ KTC กำหนดด้วย

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการพักชำระหนี้ คลิก

 

ส่งท้ายก่อนจะจากกัน : สรุปแล้วมาตรการพักชำระหนี้บัตรเครดิต KTC ทำขึ้นมาเพื่อใคร?

 

บัตรเครดิต KTC JCB Platinum

 

บัตรเครดิต KTC JCB Platinum

 

มาตรการดังกล่าวที่ KTC จัดทำขึ้นก็เพื่อช่วยลดภาระหนี้ให้กับลูกค้าของ KTC นั่งเองค่ะ ซึ่งนอกจากมาตรการพักชำระหนี้บัตรเครดิตแล้ว ยังมีทั้งมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ และมาตรการผ่อนผันชำระหนี้บัตรกดเงินสดอีกด้วย เพื่อให้ครอบคลุมถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ใช้บริการ KTC นั่นเองค่ะ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร กด เงินสด อิ ออน
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
สมัครง่าย อนุมัติไว พร้อมกดเงินสดหลังอนุมัติ กับ "บัตรกดเงินสดอิออน" [อัพเดทปี 2021]
กดเงินสดได้ ไม่ต้องรีรอ! ด้วยบัตรกดเงินสดอิออน ที่พร้อมตอบโจทย์เรื่องก...