กองทุน ยู โอบี
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

10 กองทุนรวมยูโอบี ที่น่าสนใจประจำปี 2022

  • TFIF กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ความเสี่ยงระดับ 4 มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย 13.7076
  • UIDPLUS กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  2264
  • UDBC3Y2 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  3026
  • UOBID กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  8931
  • TCMF กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  2809
  • UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี – หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  9561
  • 70/30-D LTF กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  3100
  • CG-LTF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  1705
  • CPRMF3 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  2362
  • CPRMF5 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย 0571

Contents

อยากลงทุนกับกองทุนรวมยูโอบี มีอันไหนที่น่าสนใจ มีแนวโน้มน่าสนใจประจำปี 2022 บ้าง? บทความนี้รวมทุกคำตอบที่น่าสนใจมาฝากกัน

กองทุน ยู โอบี

 

ธนาคาร UOB เป็นหนึ่งในผ^hให้บริการทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากในประเทศไทย และนอกจากบริการทางการเงินแล้ว กองทุนรวมยูโอบียังมีการให้บริการทางด้านการลงทุนกับกองทุนรวมภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย

ถ้าหากใครกำลังสนใจอยากที่จะทำการลงทุนกับกองทุนรวมยูโอบี แล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าควรทำการลงทุนกับกองทุนไหนดี ลองมาทำความรู้จักกับกองทุนรวมที่น่าสนใจกันต่อไปนี้กัน เผื่อว่าจะกลายมาเป็นข้อมูลในการร่วมตัดสินใจที่ดีได้มากยิ่งกว่าเดิม

***ข้อมูล 26 / 7/ 2022

 

1.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : TFIF กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยง 4
กลยุทธ์การลงทุน มุ่งเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก และ/ หรือ ตราสารแห่งหนี้ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ เอกชน
มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 13.7076
ขนาดของกองทุน 216,317,032.71 บาท

 

2.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : UIDPLUS กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยง 4
กลยุทธ์การลงทุน กองทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์กรหน่วยงานของรัฐบาล องค์กร ระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทั้งในประเทศ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน
มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 10.2264
ขนาดของกองทุน 4,170,435,291.36 บาท

 

3.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : UDBC3Y2 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยง 5
กลยุทธ์การลงทุน -กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

-กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 9.3026
ขนาดของกองทุน 582,889,274.53 บาท

 

4.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : UOBID กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยง 4
กลยุทธ์การลงทุน ลงทุนในตราสารภาครัฐ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก
มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 11.8931
ขนาดของกองทุน 2,833,253,721.31 บาท

 

5.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : TCMF กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนตลาดเงิน
ระดับความเสี่ยง 1
กลยุทธ์การลงทุน มุ่งเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก และ/ หรือ ตราสารหนี้ระยะสั้น ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือ ภาคเอกชน
มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 15.2809
ขนาดของกองทุน 5,581,842,987.89

 

6.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี - หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนตลาดเงิน
ระดับความเสี่ยง 1
กลยุทธ์การลงทุน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร
มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 12.9561
ขนาดของกองทุน 5,968,339,206.51 บาท

 

7.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : 70/30-D LTF กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระดับความเสี่ยง 6
กลยุทธ์การลงทุน เน้นลงทุนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 17.3100
ขนาดของกองทุน 737,559,542.75 บาท

 

8.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : CG-LTF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระดับความเสี่ยง 6
กลยุทธ์การลงทุน มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงมีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 56.1705
ขนาดของกองทุน 11,095,678,899.10 บาท

 

9.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : CPRMF3 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระดับความเสี่ยง 5
กลยุทธ์การลงทุน -ส่วนคุ้มครองเงินต้น: จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 80% ซึ่งจะคัดเลือกพันธบัตรที่มีวันครบกำหนดอายุไถ่ถอนใน 5 ปี

-ส่วนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม: ลงทุนไม่เกิน 20% ในหลักทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพและอัตราการเติบโตสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 15.2362
ขนาดของกองทุน 69,318,313.84 บาท

 

10.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : CPRMF5 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระดับความเสี่ยง 5
กลยุทธ์การลงทุน -ส่วนคุ้มครองเงินต้น: จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 80% ซึ่งจะคัดเลือกพันธบัตรที่มีวันครบกำหนดอายุไถ่ถอนใน 5 ปี

-ส่วนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม: ลงทุนไม่เกิน 20% ในหลักทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพและอัตราการเติบโตสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 15.0571
ขนาดของกองทุน 43,853,206.91 บาท

 

.
ว้าว! กองทุนรวมยูโอบีมีให้เลือกเยอเลย แล้วเลือกลงทุนกับอันไหนดีที่สุดคะ?

.
การลงทุนกับกองทุนรวมยูโอบี ขอแนะนำว่าควรเลือกกองทุนให้เหมาะกับตัวดี โดยเริ่มต้นจากการตรวจดูความเสี่ยงว่ายอมรับได้ไหม ยิ่งเสี่ยงสูงก็ยิ่งได้ค่าตอบแทนสูงและนโยบายการลงทุน ว่ามีความเหมาะสมกับแนวทางการลงทุนของตัวเองดีหรือเปล่า?

 

บทสรุปส่งท้าย : การลงทุนกับกองทุนรวมยูโอบี เป็นความคิดที่ดีหรือเปล่า?

กองทุน ยู โอบี

 

โดยรวมแล้ว กองทุนรวมยูโอบีถือว่าเป็น บลจ. ที่มีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงที่ดีในตลาดของการลงทุน ทำให้เหมาะอย่างมากสำหรับคนที่กำลังมองหากองทุนรวมที่ได้รับการดูแลจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่สามารถไว้ใจได้ ที่อา0จะเป็นผู้นำทางเส้นทางแห่งการลงทุนให้เติบโตได้รับผลกำไรตอบแทนงอกเงยกลับมาได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นนั่นเอง...

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
3 สิ่งต้องรู้! อยากสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทยต้องทำอย่างไรบ้าง?
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
3 สิ่งต้องรู้! อยากสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทยต้องทำอย่างไรบ้าง?
รวมข้อสงสัยสมัครบัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทยดีอย่างไร? ต้องใช้อะไรบ้าง?...