กองทุน ยู โอบี
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

10 กองทุนรวมยูโอบี ที่น่าสนใจประจำปี 2022

  • TFIF กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ความเสี่ยงระดับ 4 มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย 13.7076
  • UIDPLUS กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  2264
  • UDBC3Y2 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  3026
  • UOBID กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  8931
  • TCMF กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  2809
  • UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี – หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  9561
  • 70/30-D LTF กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  3100
  • CG-LTF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  1705
  • CPRMF3 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย  2362
  • CPRMF5 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 ความเสี่ยงระดับ มูลค่าหน่วยการลงทุน / หน่วย 0571

Contents

อยากลงทุนกับกองทุนรวมยูโอบี มีอันไหนที่น่าสนใจ มีแนวโน้มน่าสนใจประจำปี 2022 บ้าง? บทความนี้รวมทุกคำตอบที่น่าสนใจมาฝากกัน

กองทุน ยู โอบี

 

ธนาคาร UOB เป็นหนึ่งในผ^hให้บริการทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากในประเทศไทย และนอกจากบริการทางการเงินแล้ว กองทุนรวมยูโอบียังมีการให้บริการทางด้านการลงทุนกับกองทุนรวมภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย

ถ้าหากใครกำลังสนใจอยากที่จะทำการลงทุนกับกองทุนรวมยูโอบี แล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าควรทำการลงทุนกับกองทุนไหนดี ลองมาทำความรู้จักกับกองทุนรวมที่น่าสนใจกันต่อไปนี้กัน เผื่อว่าจะกลายมาเป็นข้อมูลในการร่วมตัดสินใจที่ดีได้มากยิ่งกว่าเดิม

***ข้อมูล 26 / 7/ 2022

 

1.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : TFIF กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยง 4
กลยุทธ์การลงทุน มุ่งเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก และ/ หรือ ตราสารแห่งหนี้ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ เอกชน
มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 13.7076
ขนาดของกองทุน 216,317,032.71 บาท

 

2.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : UIDPLUS กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยง 4
กลยุทธ์การลงทุน กองทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์กรหน่วยงานของรัฐบาล องค์กร ระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทั้งในประเทศ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน
มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 10.2264
ขนาดของกองทุน 4,170,435,291.36 บาท

 

3.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : UDBC3Y2 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยง 5
กลยุทธ์การลงทุน -กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

-กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 9.3026
ขนาดของกองทุน 582,889,274.53 บาท

 

4.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : UOBID กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยง 4
กลยุทธ์การลงทุน ลงทุนในตราสารภาครัฐ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก
มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 11.8931
ขนาดของกองทุน 2,833,253,721.31 บาท

 

5.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : TCMF กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนตลาดเงิน
ระดับความเสี่ยง 1
กลยุทธ์การลงทุน มุ่งเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก และ/ หรือ ตราสารหนี้ระยะสั้น ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือ ภาคเอกชน
มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 15.2809
ขนาดของกองทุน 5,581,842,987.89

 

6.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี - หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนตลาดเงิน
ระดับความเสี่ยง 1
กลยุทธ์การลงทุน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร
มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 12.9561
ขนาดของกองทุน 5,968,339,206.51 บาท

 

7.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : 70/30-D LTF กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระดับความเสี่ยง 6
กลยุทธ์การลงทุน เน้นลงทุนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 17.3100
ขนาดของกองทุน 737,559,542.75 บาท

 

8.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : CG-LTF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระดับความเสี่ยง 6
กลยุทธ์การลงทุน มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงมีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 56.1705
ขนาดของกองทุน 11,095,678,899.10 บาท

 

9.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : CPRMF3 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระดับความเสี่ยง 5
กลยุทธ์การลงทุน -ส่วนคุ้มครองเงินต้น: จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 80% ซึ่งจะคัดเลือกพันธบัตรที่มีวันครบกำหนดอายุไถ่ถอนใน 5 ปี

-ส่วนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม: ลงทุนไม่เกิน 20% ในหลักทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพและอัตราการเติบโตสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 15.2362
ขนาดของกองทุน 69,318,313.84 บาท

 

10.กองทุนรวมยูโอบีที่น่าสนใจ : CPRMF5 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

กองทุน ยู โอบี

 

ประเภทของกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระดับความเสี่ยง 5
กลยุทธ์การลงทุน -ส่วนคุ้มครองเงินต้น: จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 80% ซึ่งจะคัดเลือกพันธบัตรที่มีวันครบกำหนดอายุไถ่ถอนใน 5 ปี

-ส่วนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม: ลงทุนไม่เกิน 20% ในหลักทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพและอัตราการเติบโตสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 15.0571
ขนาดของกองทุน 43,853,206.91 บาท

 

.
ว้าว! กองทุนรวมยูโอบีมีให้เลือกเยอเลย แล้วเลือกลงทุนกับอันไหนดีที่สุดคะ?

.
การลงทุนกับกองทุนรวมยูโอบี ขอแนะนำว่าควรเลือกกองทุนให้เหมาะกับตัวดี โดยเริ่มต้นจากการตรวจดูความเสี่ยงว่ายอมรับได้ไหม ยิ่งเสี่ยงสูงก็ยิ่งได้ค่าตอบแทนสูงและนโยบายการลงทุน ว่ามีความเหมาะสมกับแนวทางการลงทุนของตัวเองดีหรือเปล่า?

 

บทสรุปส่งท้าย : การลงทุนกับกองทุนรวมยูโอบี เป็นความคิดที่ดีหรือเปล่า?

กองทุน ยู โอบี

 

โดยรวมแล้ว กองทุนรวมยูโอบีถือว่าเป็น บลจ. ที่มีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงที่ดีในตลาดของการลงทุน ทำให้เหมาะอย่างมากสำหรับคนที่กำลังมองหากองทุนรวมที่ได้รับการดูแลจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่สามารถไว้ใจได้ ที่อา0จะเป็นผู้นำทางเส้นทางแห่งการลงทุนให้เติบโตได้รับผลกำไรตอบแทนงอกเงยกลับมาได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นนั่นเอง...

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา แพลทินัม , เฟิร์สช้อยส์, โฮมโปร ,โลตัส สมัครพกทำใบไหนอุ่นใจสุด!?
มาดูกันว่าบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาดีไหม!? แพลทินัม , เฟิร์สช้อยส์...
บัตร เครดิต ยู โอบี
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
แนะนำ #4 บัตรเครดิตยูโอบี กับคุณสมบัติสุดปัง! ท่องเที่ยวก็ได้ ช้อปก็ดี ประจำปี 2565
อยากท่องเที่ยวและช้อปให้สุดปัง! ยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่า? บัตรเครดิตยูโอบ...
เอมันนี่ มีสาขาไหนบ้าง เอมันนี่ สาขา บิ๊กซี เอมันนี่ โทร เอมันนี่ สระบุรี เอมันนี่ สาขาชลบุรี เอมันนี่ สาขาอยุธยา เอมันนี่ ขอนแก่น เอมันนี่ หาดใหญ่ เอมันนี่ ฉะเชิงเทรา เอมันนี่ พิษณุโลก เอมันนี่ ภูเก็ต เอมันนี่ นนทบุรี เอมันนี่ ระยอง เอมันนี่ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
อยากสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) มีสาขาไหนใกล้บ้านบ้าง พร้อมเบอร์โทรติดต่อสะดวกทันใจให้สมัครกันเลย [*ข้อมูลปี 2022]
สมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) เร็วทันใจ สาขาไหนบ้างใกล้บ้านบ้าง ...