ทำความรู้จักกับ 8 สินเชื่อส่วนบุคคลธ.ก.ส อันไหนดีอันไหนเหมาะ รวมครบจบที่นี่

 

สินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 15,000

 

ธ.ก.ส....หรือชื่อเต็มคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โดยท่านผู้อ่านส่วนใหญ่คงจะติดภาพว่าเป็นธนาคารของชาวเกษตรกร ไม่ใช่ธนาคารที่จะมีการปล่อยสินเชื่อหรือเงินกู้ให้กับบุคคลธรรมดา แต่ในบทความนี้จะพาท่านไปรู้จักกับสินเชื่อส่วนบุคคลธ.ก.ส ธนาคารการเกษตรเพื่อเกษตรกรที่อาจเป็นทางเลือกในการของท่านในการยื่นขอสินเชื่อ โดยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทางการเงินจะมีอะไรบ้างไปอ่านกันเลยค่ะ

 

สินเชื่อส่วนบุคคลธ ก ส: ประเภทของสินเชื่อธ.ก.ส

 

1. สินเชื่อลูกค้าบุคคล

2.  สินเชื่อลูกค้าผู้ประกอบการ

3. สินเชื่อลูกค้าสหกรณ์ กลุ่มหรือองค์กร

โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงสินเชื่อบุคคล ทั้งแปดประเภทที่ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส) ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้บริการแก่ผู้ที่สนใจยื่นกู้สินเชื่อ โดยจะมีประเภทใดบ้าง ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างและใช้เอกสารได้บ้าง ด้านล่างมีคำตอบค่ะ

1สินเชื่อส่วนบุคคลธ ก ส: สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้

สินเชื่อ ส่วน บุคคล ธ ก ส

 

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีไว้เพื่อให้ท่านที่ประสงค์จะกู้ไปเพื่อซื้อหรือซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปประกอบอาชีพรับจ้าง โดยจะฟรีธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก รวมถึงจะได้รับสิทธิ์ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต คุ้มครองสินเชื่อและอุบัติเหตุในราคาพิเศษ โดยต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกรหรือเป็นบุคคลทั่วไปและประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับขี่รถรับจ้างกับกรมขนส่งทางบก ไม่มีสินทรัพย์ถาวรเกิน 5 ล้านบาท (แต่ไม่รวมราคาที่ดิน) ข้อสำคัญคือ ไม่มีการค้ำประกัน บสย. ในวันที่ขอสินเชื่อ โดยวงเงินยื่นกู้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทและ 80,0000 บาท สำหรับยื่นกู้ค่าซ่อมและกู้ซื้อรถจักรยานยนต์ตามลำดับ

2สินเชื่อส่วนบุคคลธ ก ส: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit)

สินเชื่อ ส่วน บุคคล ธ ก ส

 

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเพื่อการสนับสนุนการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานรวมถึงส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือวิถีชุมชน เช่นการผลิตอาหารปลอดภัย การส่งเสริมให้ใช้พลังงานทางเลือก โดยคุณสมบัติผู้กู้จะต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน โดยวงเงินกู้ขั้นสูงสุดจะต้องพิจารณาตามเงื่อนไขหรือข้อบังคับของธนาคาร อัตราโดยอัตราดอกเบี้ยจะต่างกันออกไป โดยแบ่งประเภทของการใช้คืนเป็น 2 ประเภท

2.1 เงินกู้เพื่อหมุนเวียน  จะต้องใช้คืนไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันกู้ และไม่เกิน 18 เดือน หากมีเหตุพิเศษ

2.2 เงินกู้เพื่อการลงทุน แบ่งชำระเป็นไตรมาสความสามารถของผู้ยื่นกู้ โดยเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 15 ปีนับตั้งแต่วันกู้

 

3สินเชื่อส่วนบุคคลธ ก ส: โครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน

สินเชื่อ ส่วน บุคคล ธ ก ส

 

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตหรือปรับเปลี่ยนการผลิตเกษตรดั้งเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ โดยคุณสมบัติผู้กู้จะต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคล หรือผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล กลุ่มเกษตรกรหรือองค์กรชุมชน โดยวงเงินกู้ไม่เกินค่าใช้จ่ายตามจริงและเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถใช้บุคคลค้ำประกันสองคนได้ไม่เกินวงเงิน 300,000 บาท โดยแบ่งประเภทของการใช้คืนเป็น 2 ประเภท

2.1 เงินกู้เพื่อหมุนเวียน  จะต้องใช้คืนไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันกู้ และไม่เกิน 18 เดือน หากมีเหตุพิเศษ

2.2 เงินกู้เพื่อการลงทุน แบ่งชำระเป็นไตรมาสความสามารถของผู้ยื่นกู้ โดยเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 15 ปีนับตั้งแต่วันกู้

4สินเชื่อส่วนบุคคลธ ก ส: สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

สินเชื่อ ส่วน บุคคล ธ ก ส

 

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวกับแฟรนไชส์ โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า พร้อมค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าอาคาร ค่าลงทุนก่อสร้าง ค่าปรับปรุงต่อเติม โดยคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร บัณฑิตที่จบใหม่ เกษตรกรรุ่นใหม่และกลุ่ม Start up และผู้ได้รับอนุมัติสิทธิ์จากผู้ให้สิทธิ์  โดยวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท หากกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนจะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และถ้าหากเป็นค่าลงทุนให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าลงทุนทั้งหมด โดยแบ่งประเภทของการใช้คืนเป็น 2 ประเภท

2.1 เงินกู้เพื่อหมุนเวียน  จะต้องใช้คืนไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันกู้ และไม่เกิน 18 เดือน หากมีเหตุพิเศษ

2.2 เงินกู้เพื่อการลงทุน แบ่งชำระเป็นไตรมาสความสามารถของผู้ยื่นกู้ โดยเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันกู้

 

5สินเชื่อส่วนบุคคลธ ก ส: โครงการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานลูกค้า SME เกษตร

สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 9,000

 

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเพื่อสนับสนุนสวัสดิการพนักงานลูกค้า SME ทางการเกษตร ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.75 บาทต่อเดือน ผ่อนในระยะเวลานานสูงสุดถึงห้าปี สามารถกู้ได้สูงสุดถึง 200,000 บาท โดยคุณสมบัติของผู้กู้ต้องเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของโครงการสินเชื่อหนึ่งตำบลหนึ่ง SME เกษตร และเป็นผู้มีรายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 7000 บาทต่อเดือน การงานมั่นคง (ผ่านการทดลองงานแล้ว) โดยวงเงินอนุมัติไม่เกินห้าเท่าของรายได้ จะต้องใช้คืนไม่เกิน 12-60 เดือนนับตั้งแต่วันกู้

 

6สินเชื่อส่วนบุคคลธ ก ส: สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

สินเชื่อ ส่วน บุคคล ธ ก ส

 

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเกี่ยวเรื่องภาคเกษตรกรรม ที่ใช้นวัตกรรมใหม่ที่ทำเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยคุณสมบัติของผู้กู้ต้องเป็นทายาทเกษตรกรที่บรรลุนิติภาวะแล้วหรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ ซึ่งอายุไม่เกิน 45 ปี แล้และได้ผ่านการศึกษาอบรมความรู้ทางด้านเกษตรหรือธุรกิจเกษตร รวมถึงขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44 โดยวงเงินโดยวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละหนึ่งล้านบาท โดยแบ่งประเภทของการใช้คืนเป็น 2 ประเภท

2.1 เงินกู้เพื่อหมุนเวียน  จะต้องใช้คืนไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันกู้ และไม่เกิน 18 เดือน หากมีเหตุพิเศษ

2.2 เงินกู้เพื่อการลงทุน แบ่งชำระเป็นไตรมาสความสามารถของผู้ยื่นกู้ โดยเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 15 ปีนับตั้งแต่วันกู้

 

7สินเชื่อส่วนบุคคลธ ก ส: สินเชื่อเงินด่วน A-Cash  

สินเชื่อ ส่วน บุคคล ธ ก ส

 

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเพื่อสนับสนุนผู้ยื่นกู้ที่ต้องการเงินด่วน ผู้ที่มีความจำเป็น โดยจุดประสงค์ของเงินกู้นี้คือ การกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โดยคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรที่มีประวัติการชำระดีและต้องไม่มีหนี้ค้างชำระในวันที่ของกู้ รวมถึงไม่อยู่ในระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ข้อดีอย่างยิ่งคือสามารถเบิกถอนย่อยได้ตามจำนวนวงเงิน ไม่จำเป็นต้องถอนรอบเดียว กำหนดชำระเงินไม่เกินหนึ่งปี

8สินเชื่อส่วนบุคคลธ ก ส: สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับธ.ก.ส

สินเชื่อ ส่วน บุคคล ธ ก ส

 

ท่าท่านไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรเพียงแค่ท่านเป็นลูกค้าของธ.ก.ส หรือเป็นลูกค้าสลากออมทรัพย์ โดยท่านต้องมียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ท่านจะได้รับสิทธิ์การกู้ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงินฝากหรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้เป็นสินค้ำประกัน โดยหากเป็นเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นนั้นบวกเพิ่มอีกร้อยละสองต่อปี แต่ถ้าหากใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกันคิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธ.ก.สระยะเวลาชำระไม่เกินหนึ่งปี

สินเชื่อส่วนบุคคลธ ก ส: บทส่งท้ายสินเชื่อตอบโจทย์ หลากหลาย มีอยู่จริงที่ธ.ก.ส. 

 

สินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์ Pantip

 

จะเห็นได้ว่าไม่จำเป็นเลยที่ท่านจะต้องเป็นเกษตรกรแต่เพียงแค่ท่านเป็นลูกค้าของธ.ก.ส ก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในการยื่นกู้สินเชื่อส่วนบุคคล แต่เป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วที่สิทธิ์ที่พิเศษจะได้รับน้อยว่าผู้ที่เป็นเกษตรกร เนื่องจากธ.ก.ส เป็นธนาคารเพื่อการเกษตร แต่ทางเราหวังว่าท่านผู้อ่านจะรู้สึกมีไอเดียและทางเลือกมากขึ้นหลังจากได้อ่านบทความนี้ค่ะ

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพแอร์เอเชีย
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพแอร์เอเชียอย่างไรให้ผ่านฉลุย ไม่ต้องลุ้นอนุมัติยากไหม!?
บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ .. หนึ่งในบั...