สินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่าย
ที่มา: www.ghbank.co.th
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส รวมทุกข้อมูลที่คนอยากยื่นกู้ควรรู้

 

 

หากท่านกำลังเป็นผู้ที่มีความสนใจในการซื้อที่อยู่อาศัย คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่เคยเห็นหรือไม่เคยได้ยินชื่อของธอส.หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งแค่อ่านชื่อก็คงรู้ได้ทันทีว่าสถาบันการเงินแห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไร ด้วยจุดเด่นที่เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ อีกทั้งยังมักจะมีข้อเสนอและโครงการช่วยเหลือพิเศษบ่อยครั้งทำให้ผู้ที่สนมีจุดประสงค์ยื่นกู้สินเชื่อบ้านไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง ส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ตามไปอ่านด้านล่างกันได้เลยค่ะ

 

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส : สินเชื่อธอสมี 2 ประเภท

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส

 

โดยธอส.จะแบ่งสินเชื่อเป็นสองประเภทนั่นคือ สินเชื่อลูกค้าทั่วไป และ สินเชื่อลูกค้าผู้ประกอบการ ในบทความนี้จะคัดสินเชื่อที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้อ่านลองพิจารณาค่ะ

1สินเชื่อส่วนบุคคลธอส : สินเชื่อลูกค้าทั่วไป

 

สินเชื่อบุคคลธอส.

ที่มา : https://www.ghbank.co.th/

1.1 โครงการบ้านธอส.เพื่อคุณปี 2563

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส

 

โครงการล่าสุดในปี 2563 จากธอส. ที่ท่านต้องยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เนื่องด้วยโครงการนี้สามารถสิ้นสุดระยะเวลาก่อนกำหนด หากวงเงินปล่อยกกู้เต็มแล้ว โดยจะเปิดให้ยื่นกู้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดหรือเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร ซึ่งยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า

คุณสมบัติ :

1. ต้องประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน

2. ต้องไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธอส.และสถาบันการเงินอื่น

วงเงิน : สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ที่สำคัญอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

เอกสารทางการเงิน : สำหรับผู้ทำงานประจำ 1. ใบรับรองเงินเดือน 2. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน 3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับผู้ประกอบกิจการ 1. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) 2. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 3. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ 4. รูปถ่ายกิจการ 5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน : 1. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ) 2. หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน 3. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน 4.สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า 5. ใบอนุญาตปลูกสร้าง 6. แบบแปลน 7. ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

1.2 สินเชื่อบ้านโครงการจัดสรร 

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส

 

โครงการสินเชื่อจากธอส. เพื่อบ้านจัดสรร โดยที่ท่านต้องยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เนื่องด้วยโครงการนี้สามารถสิ้นสุดระยะเวลาก่อนกำหนด หากวงเงินปล่อยกกู้เต็มแล้ว โดยจะเปิดให้ยื่นกู้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ซึ่งยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า

คุณสมบัติ :

1. ต้องเป็นลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรของ Developerที่ธนาคารรับเป็นโครงการ Fast Track/ Smart Fast Track / Regional Fast Track / LTF/ BZP

2. ต้องเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป

3. ต้องเป็นลูกค้ารายย่อย (MOU) ที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างธุรกิจเอกชน ที่หน่วยงานทำข้อตกลง ความร่วมมือ กับ ธอส.

4. เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

วงเงิน : วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกันและตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ที่สำคัญอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี แต่ถ้าหากเป็นข้าราชการตุลาการอัยการหรืออื่นๆที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

เอกสารทางการเงิน : สำหรับผู้ทำงานประจำ 1. ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ 2. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน 3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับผู้ประกอบอิสระ 1. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) 2. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 3. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ 4. รูปถ่ายกิจการ 5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน : 1. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ 2.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ 3. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

 

1.3 สินเชื่อบ้าน New Life

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส

 

โครงการสินเชื่อจากธอส. เพื่อบ้านจัดสรร โดยที่ท่านต้องยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เนื่องด้วยโครงการนี้สามารถสิ้นสุดระยะเวลาก่อนกำหนด หากวงเงินปล่อยกกู้เต็มแล้ว โดยจะเปิดให้ยื่นกู้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. เพื่อต่อเติมหรือขยายหรือซ่อมแซมอาคารและเพื่อไถ่ถอนจำนอง

คุณสมบัติ :

1. ต้องเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป

2. ต้องเป็นลูกค้ารายย่อย (MOU) ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธุรกิจเอกชนที่หน่วยงานทำข้อตกลงความร่วมมือกับ ธอส.

3. ต้องเป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

4. ต้องลูกค้าต้องอยู่ในกลุ่มอาชีพ/ธุรกิจดังนี้

(4.1) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจค้าขายออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์ออนไลน์
(4.2) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
(4.3) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจ Logisticdelivery
(4.4) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจDigital Services, E-Services
(4.5) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจการศึกษา ท
(4.6) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจการเงิน
(4.7) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจสื่อสาร
(4.8) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจสุขภาพ
(4.9) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจการเกษตร
(4.10) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจประกัน

วงเงิน : เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ที่สำคัญอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี แต่ถ้าหากเป็นข้าราชการตุลาการอัยการหรืออื่นๆที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

เอกสารทางการเงิน : สำหรับผู้ทำงานประจำ 1. ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ 2. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน 3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับผู้ประกอบอิสระ 1. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) 2. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 3. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ 4. รูปถ่ายกิจการ 5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน :  1.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ) 2. สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง) 3.ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน) 4. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร 5. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน 6. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า 7. ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม 8. แบบแปลน 9. ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

 

2สินเชื่อส่วนบุคคลธอส : สินเชื่อผู้ประกอบการ

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส

 

2.1 โครงการสินเชื่อบ้านเช่า

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส

 

โครงการสินเชื่อบ้านเช่าจากธอส. เพื่อการปลูกสร้างบ้านเช่า เพื่อซื้อที่ดินและบ้านเพื่อให้เช่าหรือชำระหนี้เกี่ยวกับบ้านให้เช่า การไถ่ถอนจำนองที่ดินและบ้านให้เช่า โดยบ้านเช่าต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยแต่สูงสุดไม่เกิน 10 หน่วย

คุณสมบัติ :

  1.  เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
  2. กรณีบุคคล อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

วงเงิน : ธอส. จะให้กู้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าการก่อสร้างอาคารและอีกไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ดินตามราคาประเมินของธนาคาร โดยวงเงินกู้รวมต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ดินและอาคาร

ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 15 ปี

เอกสารทางการเงิน : สำหรับบุคคลธรรมดา 1. ใบรับรองเงินเดือน 2. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน 3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับนิติบุคคล : เพิ่มเติมเอกสารสำคัฐบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

 

2.1 โครงการสินเชื่อบ้านเช่า

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส

 

โครงการสินเชื่อบ้านเช่าจากธอส. วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการจัดสรรที่ดินพร้อมอาคาร โดยมีข้อกำจัดเรื่องไม่ให้กู้เพื่อจัดสรรที่ดินเปล่าหรือบ้านพักตากอากาศ

คุณสมบัติ :

  1. ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
  2. ต้องเป็นผู้มีฐานะการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือ
  3. ต้องเป็นโครงการต้องมีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งชุมชนมีบริการสาธารณะ

วงเงิน : เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาของธนาคาร

เอกสารทางการเงิน : 1. สำเนาโฉนดที่ดิน 2. แบบพิมพ์เขียวของอาคารที่ใช้ก่อสร้าง 3. แผนการดำเนินการทั้งโครงการ แผนการขาย แผนการก่อสร้าง ประมาณการด้านการเงิน Financial Feasibility 4. สัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง 5. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินของผู้ขอกู้ / เงินสมทบ 6. ใบขออนุญาตปลูกสร้างฯ 7. ใบขออนุญาตจัดสรร

 

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส : บทส่งท้าย สินเชื่อเกี่ยวกับบ้านห้ามมองผ่านธอส

 

 

จะเห็นได้ว่าธอส. มีสินเชื่อเกี่ยวกับบ้านมากมายหลากหลาย ในตัวอย่างที่ยกมาเห็นจะเป็นสินเชื่อที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน ทั้งส่วนของสินเชื่อบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบกิจการ แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขให้รอบคอบ รวมถึงตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนยื่นด้วยนะคะ ยิ่งถ้าสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา ยิ่งต้องติดตามให้ดีเลยนะคะ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน AOMSIN BANK
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวมบัตรเครดิตธนาคารออมสิน (AOMSIN BANK) กับสิทธิประโยชน์ที่ไม่ควรพลาด
บัตรเครดิตธนาคารออมสินดีไหม โดนใจหรือเปล่า!? บทความนี้มีคำตอบ!!! ใครอย...
บัตรเครดิตต่างประเทศ
เกี่ยวกับบัตรเครดิต
พกบัตรเครดิตเที่ยวต่างประเทศอุ่นใจ ร่วมช้อปสนุก รูดใช้จ่ายสบาย ไม่ต้องกลัวหนักกระเป๋า
การเดินทางไปต่างประเทศ แล้วมีบัตรเครดิตดีๆสักใบไว้รูดใช้ ช้อป ชิม! ตาม...