บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส รวมทุกข้อมูลที่คนอยากยื่นกู้ควรรู้

 

 

หากท่านกำลังเป็นผู้ที่มีความสนใจในการซื้อที่อยู่อาศัย คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่เคยเห็นหรือไม่เคยได้ยินชื่อของธอส.หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งแค่อ่านชื่อก็คงรู้ได้ทันทีว่าสถาบันการเงินแห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไร ด้วยจุดเด่นที่เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ อีกทั้งยังมักจะมีข้อเสนอและโครงการช่วยเหลือพิเศษบ่อยครั้งทำให้ผู้ที่สนมีจุดประสงค์ยื่นกู้สินเชื่อบ้านไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง ส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ตามไปอ่านด้านล่างกันได้เลยค่ะ

 

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส : สินเชื่อธอสมี 2 ประเภท

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส

 

โดยธอส.จะแบ่งสินเชื่อเป็นสองประเภทนั่นคือ สินเชื่อลูกค้าทั่วไป และ สินเชื่อลูกค้าผู้ประกอบการ ในบทความนี้จะคัดสินเชื่อที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้อ่านลองพิจารณาค่ะ

1สินเชื่อส่วนบุคคลธอส : สินเชื่อลูกค้าทั่วไป

 

สินเชื่อบุคคลธอส.

ที่มา : https://www.ghbank.co.th/

1.1 โครงการบ้านธอส.เพื่อคุณปี 2563

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส

 

โครงการล่าสุดในปี 2563 จากธอส. ที่ท่านต้องยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เนื่องด้วยโครงการนี้สามารถสิ้นสุดระยะเวลาก่อนกำหนด หากวงเงินปล่อยกกู้เต็มแล้ว โดยจะเปิดให้ยื่นกู้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดหรือเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร ซึ่งยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า

คุณสมบัติ :

1. ต้องประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน

2. ต้องไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธอส.และสถาบันการเงินอื่น

วงเงิน : สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ที่สำคัญอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

เอกสารทางการเงิน : สำหรับผู้ทำงานประจำ 1. ใบรับรองเงินเดือน 2. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน 3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับผู้ประกอบกิจการ 1. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) 2. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 3. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ 4. รูปถ่ายกิจการ 5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน : 1. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ) 2. หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน 3. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน 4.สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า 5. ใบอนุญาตปลูกสร้าง 6. แบบแปลน 7. ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

1.2 สินเชื่อบ้านโครงการจัดสรร 

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส

 

โครงการสินเชื่อจากธอส. เพื่อบ้านจัดสรร โดยที่ท่านต้องยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เนื่องด้วยโครงการนี้สามารถสิ้นสุดระยะเวลาก่อนกำหนด หากวงเงินปล่อยกกู้เต็มแล้ว โดยจะเปิดให้ยื่นกู้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ซึ่งยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า

คุณสมบัติ :

1. ต้องเป็นลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรของ Developerที่ธนาคารรับเป็นโครงการ Fast Track/ Smart Fast Track / Regional Fast Track / LTF/ BZP

2. ต้องเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป

3. ต้องเป็นลูกค้ารายย่อย (MOU) ที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างธุรกิจเอกชน ที่หน่วยงานทำข้อตกลง ความร่วมมือ กับ ธอส.

4. เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

วงเงิน : วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกันและตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ที่สำคัญอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี แต่ถ้าหากเป็นข้าราชการตุลาการอัยการหรืออื่นๆที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

เอกสารทางการเงิน : สำหรับผู้ทำงานประจำ 1. ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ 2. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน 3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับผู้ประกอบอิสระ 1. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) 2. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 3. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ 4. รูปถ่ายกิจการ 5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน : 1. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ 2.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ 3. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

 

1.3 สินเชื่อบ้าน New Life

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส

 

โครงการสินเชื่อจากธอส. เพื่อบ้านจัดสรร โดยที่ท่านต้องยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เนื่องด้วยโครงการนี้สามารถสิ้นสุดระยะเวลาก่อนกำหนด หากวงเงินปล่อยกกู้เต็มแล้ว โดยจะเปิดให้ยื่นกู้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. เพื่อต่อเติมหรือขยายหรือซ่อมแซมอาคารและเพื่อไถ่ถอนจำนอง

คุณสมบัติ :

1. ต้องเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป

2. ต้องเป็นลูกค้ารายย่อย (MOU) ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธุรกิจเอกชนที่หน่วยงานทำข้อตกลงความร่วมมือกับ ธอส.

3. ต้องเป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

4. ต้องลูกค้าต้องอยู่ในกลุ่มอาชีพ/ธุรกิจดังนี้

(4.1) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจค้าขายออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์ออนไลน์
(4.2) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
(4.3) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจ Logisticdelivery
(4.4) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจDigital Services, E-Services
(4.5) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจการศึกษา ท
(4.6) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจการเงิน
(4.7) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจสื่อสาร
(4.8) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจสุขภาพ
(4.9) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจการเกษตร
(4.10) กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจประกัน

วงเงิน : เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ที่สำคัญอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี แต่ถ้าหากเป็นข้าราชการตุลาการอัยการหรืออื่นๆที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

เอกสารทางการเงิน : สำหรับผู้ทำงานประจำ 1. ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ 2. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน 3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับผู้ประกอบอิสระ 1. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) 2. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 3. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ 4. รูปถ่ายกิจการ 5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน :  1.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ) 2. สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง) 3.ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน) 4. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร 5. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน 6. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า 7. ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม 8. แบบแปลน 9. ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

 

2สินเชื่อส่วนบุคคลธอส : สินเชื่อผู้ประกอบการ

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส

 

2.1 โครงการสินเชื่อบ้านเช่า

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส

 

โครงการสินเชื่อบ้านเช่าจากธอส. เพื่อการปลูกสร้างบ้านเช่า เพื่อซื้อที่ดินและบ้านเพื่อให้เช่าหรือชำระหนี้เกี่ยวกับบ้านให้เช่า การไถ่ถอนจำนองที่ดินและบ้านให้เช่า โดยบ้านเช่าต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยแต่สูงสุดไม่เกิน 10 หน่วย

คุณสมบัติ :

  1.  เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
  2. กรณีบุคคล อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

วงเงิน : ธอส. จะให้กู้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าการก่อสร้างอาคารและอีกไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ดินตามราคาประเมินของธนาคาร โดยวงเงินกู้รวมต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ดินและอาคาร

ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 15 ปี

เอกสารทางการเงิน : สำหรับบุคคลธรรมดา 1. ใบรับรองเงินเดือน 2. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน 3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับนิติบุคคล : เพิ่มเติมเอกสารสำคัฐบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

 

2.1 โครงการสินเชื่อบ้านเช่า

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส

 

โครงการสินเชื่อบ้านเช่าจากธอส. วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการจัดสรรที่ดินพร้อมอาคาร โดยมีข้อกำจัดเรื่องไม่ให้กู้เพื่อจัดสรรที่ดินเปล่าหรือบ้านพักตากอากาศ

คุณสมบัติ :

  1. ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
  2. ต้องเป็นผู้มีฐานะการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือ
  3. ต้องเป็นโครงการต้องมีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งชุมชนมีบริการสาธารณะ

วงเงิน : เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาของธนาคาร

เอกสารทางการเงิน : 1. สำเนาโฉนดที่ดิน 2. แบบพิมพ์เขียวของอาคารที่ใช้ก่อสร้าง 3. แผนการดำเนินการทั้งโครงการ แผนการขาย แผนการก่อสร้าง ประมาณการด้านการเงิน Financial Feasibility 4. สัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง 5. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินของผู้ขอกู้ / เงินสมทบ 6. ใบขออนุญาตปลูกสร้างฯ 7. ใบขออนุญาตจัดสรร

 

สินเชื่อส่วนบุคคลธอส : บทส่งท้าย สินเชื่อเกี่ยวกับบ้านห้ามมองผ่านธอส

 

 

จะเห็นได้ว่าธอส. มีสินเชื่อเกี่ยวกับบ้านมากมายหลากหลาย ในตัวอย่างที่ยกมาเห็นจะเป็นสินเชื่อที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน ทั้งส่วนของสินเชื่อบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบกิจการ แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขให้รอบคอบ รวมถึงตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนยื่นด้วยนะคะ ยิ่งถ้าสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา ยิ่งต้องติดตามให้ดีเลยนะคะ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
ติดต่อ โทร ยกเลิก บัตรเครดิตกรุงเทพ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
อยากสมัคร สอบถามข้อมูล เช็คผล เช็คยอด หรือยกเลิกบัตรเครดิตกรุงเทพ โทรเบอร์ไหนเร็วสุด
อยากติดต่อสอบถามข้อมูล สมัคร เช็คผล ยอด หรือยกเลิกบัตรเครดิตกรุงเทพ คว...
บัตรเครดิตกรุงศรี First Choice
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ชาว Pantip แนะนำบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สมัครมีติดตัวไว้อุ่นใจทุกการใช้จ่าย
บัตรเครดิตกรุงศรี First Choice คืออะไร? มีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไร...
อยากเป็นเจ้าของรถเต็นท์ไม่เห็นยาก มารู้จักกับสินเชื่อกรุงศรี ยูสด์ คาร์ อนุมัติไว วงเงินสูง ปัง! โดนใจแน่นอน
สินเชื่อ
อยากเป็นเจ้าของรถเต็นท์ไม่เห็นยาก มารู้จักกับสินเชื่อกรุงศรี ยูสด์ คาร์ อนุมัติไว วงเงินสูง ปัง! โดนใจแน่นอน
สินเชื่อรถกรุงศรี ยูสด์ คาร์ ทางเลือกทันใจ สำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของร...