ทำความรู้จักประกันพ.ร.บ.รถให้มากขึ้นอีกนิด พร้อมแนะนำ 4 พ.ร.บ.เด่นที่ไม่ควรพลาด!
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

 

Contents

ประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ กับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองที่ไม่ควรพลาด!!!

ประกัน พร บ รถ

 

 

ประกันพ.ร.บ.รถ......เรียกได้ว่าเป็นประกันพื้นฐานของรถทุกคนที่ถูกบังคับจากภาครัฐให้ทำเพื่อป้องกันการไม่มีสินไหมจ่ายยามเกิดอุบัติเหตุ โดยท่านผู้อ่านที่เป็นเจ้าของรถคงรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้เป็นประกันภาคบังคับที่เราต้องทำก่อนต่อทะเบียน อ่านจบเมื่อไหร่ทุกท่านคงจะรู้จักกับประกันพ.ร.บ.รถมากขึ้นหรือบางทีอาจจะกลายเป็นกูรูเลยก็ได้นะคะ

 

ทำความรู้จักประกันพ.ร.บ.รถให้มากขึ้นอีกนิด : พ.ร.บ. คืออะไร?

ประกัน พร บ รถ

 

 

พ.ร.บ. คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งพ.ร.บ.จะช่วยคุ้มครองเรากับคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะ

ทำความรู้จักประกันพ.ร.บ.รถให้มากขึ้นอีกนิด : พ.ร.บ. ไม่ซื้อได้หรือไม่?

ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากพ.ร.บ.ต้องใช้ประกอบการต่อทะเบียนรถยนต์ หรือ การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ตามที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำ หากรถยนต์ของท่านไม่มี พ.ร.บ. มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะ

 

ทำความรู้จักประกันพ.ร.บ.รถให้มากขึ้นอีกนิด : พ.ร.บ. มีประโยชน์อะไรบ้าง?

 1. ประกันพ.ร.บ.รถ : เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะเหตุ ประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที กรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่า ปลงศพ กรณีเสียชีวิต
 2. ประกันพ.ร.บ.รถ :  เพื่อเป็นหลักประกันให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
 3. ประกันพ.ร.บ.รถ :  เพื่อเป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ
 4. ประกันพ.ร.บ.รถ :  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว

 

ทำความรู้จักประกันพ.ร.บ.รถให้มากขึ้นอีกนิด : พ.ร.บ. ไดเร็คเอเชีย

ประกัน พร บ รถ

 

 1. ประกันพ.ร.บ.รถ : คุ้มครองการเสียหายต่อร่างกายและอนามัย สูงสุด 30,000 บาทต่อคน โดยไม่รอการพิสูจน์ถูกหรือผิดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 2. ประกันพ.ร.บ.รถ :คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร 35,000 บาทต่อคน โดยไม่รอการพิสูจน์ถูกหรือผิดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 3. ประกันพ.ร.บ.รถ : คุ้มครองการเสียหายต่อร่างกายและอนามัย สูงสุด 80,000 บาทต่อคน โดยรอการพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายถูกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 4. ประกันพ.ร.บ.รถ : คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร 500,000 บาทต่อคน โดยรอการพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายถูกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 5. ประกันพ.ร.บ.รถ : คุ้มครองค่าชดเชยรายไว้กรณีเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน 200 บาทต่อวัน สูงสุด 20 วัน โดยรอการพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายถูกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 6. ประกันพ.ร.บ.รถ : จำนวนการรับผิดชอบรวมโดยรอการพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายถูกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 504,000 ต่อคนต่อครั้ง

 

ทำความรู้จักประกันพ.ร.บ.รถให้มากขึ้นอีกนิด : พ.ร.บ. วิริยะประกันภัย

ประกัน พร บ รถ

 

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิดเกิดตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น

 1.1 บาดเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจริง

ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

 1.2 เสียชีวิต จ่ายค่าปลงศพ

35,000 บาท/คน

 1.3 ค่ารักษาพยาบาลรวมค่าปลงศพ

ไม่เกิน 65,000 บาท/คน

2. ความรับผิดต่อผู้ประสบภัย

 2.1 กรณีเสียชีวิต วงเงินคุ้มครองสูงสุด

500,000 บาท/คน

 2.2 กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินคุ้มครอง ดังนี้

  (1) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง

500,000 บาท/คน

  (2) กรณีสูญเสียมือ 2 ข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง(ตาบอด)

500,000 บาท/คน

  (3) กรณีสูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ, แขน 1 ข้าง, เท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า, ขา 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง(ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป

500,000 บาท/คน

  (4) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร

300,000 บาท/คน

  (5) กรณีสูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ, แขน 1 ข้าง, เท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า, ขา 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง(ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง

250,000 บาท/คน

  (6) กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์หรือความสามารถในการสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว

250,000 บาท/คน

  (7) กรณีสูญเสียอวัยวะอื่นใดที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า มือ แขน ขา เท้า นิ้ว ที่ระบุไว้ใน (2) (3) (5) (6) และ (8) ซึ่งการสูญเสียหรือการถูกทำลายลงแล้วนั้นจะกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่าง ปกติสุขของผู้ประสบภัย เช่น การสูญเสีย ม้าม ปอด ตับ ไต หรือ ฟันแท้ทั้งซี่ตั้งแต่ 5 ซี่ ขึ้นไป

250,000 บาท/คน

  (8) กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นนิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว

200,000 บาท/คน

 2.3 กรณีบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาลตามจริง

ไม่เกิน 80,000 บาท/คน

 2.4 กรณีรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ใน ชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน

ไม่เกิน 4,000 บาท/คน

 2.5 จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 รวมกัน

ไม่เกิน 504,000 บาท/คน

 2.6 วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง ไม่เกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่

ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง

 2.7 วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง เกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่

ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง

 

ทำความรู้จักประกันพ.ร.บ.รถให้มากขึ้นอีกนิด : เมืองไทยประกันภัย

ประกัน พร บ รถ

 

 1. ประกันพ.ร.บ.รถ : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 80,000 บาทต่อคน
 2. ประกันพ.ร.บ.รถ :คุ้มครองค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร 300,000 บาทต่อคน
 3. ประกันพ.ร.บ.รถ : คุ้มครองค่าสินไหมกรณีสูญเสียอวัยวะ 100,000 บาทต่อคน
 4. ประกันพ.ร.บ.รถ : คุ้มครองค่าชดเชยรายวัน 200 บาทต่อวัน

 

ทำความรู้จักประกันพ.ร.บ.รถให้มากขึ้นอีกนิด : กรุงเทพประกันภัย

ประกัน พร บ รถ

 

 1. ประกันพ.ร.บ.รถ : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ สูงสุด 80,000 บาท หลังพิสูจน์ความจริงว่าเป็นฝ่ายถูก 
 2. ประกันพ.ร.บ.รถ : คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท หลังพิสูจน์ความจริงว่าเป็นฝ่ายถูก 
 3. ประกันพ.ร.บ.รถ : คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ 200,000 บาท หลังพิสูจน์ความจริงว่าเป็นฝ่ายถูก
 4. ประกันพ.ร.บ.รถ : เงินชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท สูงสุด 20 วัน หลังพิสูจน์ความจริงว่าเป็นฝ่ายถูก 
 5. ประกันพ.ร.บ.รถ : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 30,000 บาท

 

ทำความรู้จักประกันพ.ร.บ.รถให้มากขึ้นอีกนิด : บทส่งท้าย

ประกัน พร บ รถ

 

แนะนำกันมาครบถ้วนกันเลยทีเดียวสำหรับบทความนี้ที่ทางกูรูเครดิตการ์ดนำมามอบให้ท่านผู้อ่าน จะเห็นได้เลยว่าการทำประกันพ.ร.บ.เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ถือได้ว่าเป็นภาคบังคับที่ท่านเจ้าของรถทุกคันต้องทำ ถ้าไม่ทำรับรองว่าโดนตำรวจโบกอย่างแน่นอน ไหนจะการแนะนำประกันพ.ร.บ. รถยนต์ให้อีกถึง 4 แผน อ่านบทเดียวแต่ครบครันจริงๆ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
ชาว Pantip สงสัย เราตอบ! สมัครบัตรเครดิต UOB กี่วันอนุมัติ เช็กผลอย่างไร แถมกระเป๋าหรือเปล่า?
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ชาว Pantip สงสัย เราตอบ! สมัครบัตรเครดิต UOB กี่วันอนุมัติ เช็กผลอย่างไร แถมกระเป๋าหรือเปล่า?
รวมทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิต UOB จากชาว Pantip สมัคร...