บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Kyc ระดับ 2 และ Kyc ระดับ 3 คืออะไร!?  มีความสำคัญอย่างไรบ้าง!?

"kyc ระดับ 2 คือ kyc ระดับ 3"

 

KYC ระดับ 2 KYC ระดับ 3.......ท่านผู้อ่านอาจจะอึ้งกันอยู่บ้างที่ความซับซ้อนของระบบ KYC มีมากมายเหลือเกิน แต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าหากอ่านบทความนี้จบปุ๊บ จะร้องอ๋อ แถมส่ายหัวทันทีว่ามันไม่มีอะไรชวนงงเลย กลับกันยังเป็นระเบียบแบบแผนทำให้อุ่นใจกว่าเดิมที่ข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่งทำ kyc กับสถาบันการเงินไปมีระบบขนาดนี้

 

KYC ระดับ 2 KYC ระดับ 3 : ย้ำกันอีกครั้งกับความหมายของ KYC

"kyc ระดับ 2 คือ kyc ระดับ 3"

 

KYC ย่อมาจาก Know your customer หรือบางที่อาจจะให้ชื่อเต็มเป็น Know your client ถึงตัวซีจะแตกต่างกันแต่ความหมายเหมือนกัน ถามว่าเหมือนกันอย่างไร? ก็เหมือนกันตรงที่สถาบันการเงินต้องทำความรู้จักกับลูกค้าของตน ด้วยการแสดงตนด้วยหลักฐาน รวมถึงตอบคำถามต่างๆตามมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีโต้โผใหญ่เป็นปปง.ค่ะ

KYC ระดับ 2 KYC ระดับ 3 : เช็คกันนิดกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า

โดย kyc ได้แบ่งระดับความเสี่ยงของลูกค้าไว้ 3 ประเภท ตามเกณฑ์ดังนี้

 1. ลูกค้าระดับ 1 หมายถึง ลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงต่ำ (Low Risk)
 2. ลูกค้าระดับ 2 หมายถงึ ลูกค้าที่มีความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk)
 3. ลูกค้าระดับ 3 หมายถึง ลูกค้าที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ(HighRisk)

 

KYC ระดับ 2 KYC ระดับ 3 : ลูกค้าที่ ‘ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ’

ลูกค้ากลุ่มนี้ถือว่าอยู่ในประเภทลูกค้าที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นผู้รับผลประโยชน์หรือมีผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายอยู่ใน 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. ได้รับการแจ้งว่าอยู่ในรายชื่อผู้มีความเสี่ยงสูงซึ่งท่านสามารถตรวจสอบตนเองผ่านระบบ AMLO Person Screening System หรือระบบ APS
 2. เป็นบุคคลที่มีสถานภาะทางการเมือง
 3. ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ดังนี้ ค้าอัญมณี, ค้าของเก่า, ค้าอาวุธ, รับแลกเปลี่ยนเงิน, รับโอนเงินข้ามประเทศและภายในประเทศแบบที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน, ทำธุรกิจคาสิโน, นายหน้าจัดหางาน, ธุรกิจทัวร์, ธุรกิจสถานบริการ, รับแลกเปลี่ยนเงิน

 

KYC ระดับ 2 KYC ระดับ 3 : ลูกค้า KYC ระดับ 2

"kyc ระดับ 2 คือ kyc ระดับ 3"

 

ลูกค้า KYC ระดับ 2 หมายถึง ลูกค้าที่มีความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk) โดยจัดกลุ่มตามประเภทและการทำ kyc และ cdd ดังนี้

1ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 1. ต้องเป็นลูกค้าชาวต่างชาติ
 2. ต้องเป็นลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในระดับความเสี่ยง 1 และ 3
 3. ในการทำ kyc และ cddตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับ 1
 4. ต้องทราบแหล่งที่มาของเงินในบัญชี
 5. ต้องระบุจำนวนรายการที่เดินและยอดเงินเฉลี่ย

2ลูกค้านิติบุคคล

 1. ต้องเป็นลูกค้านิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งมีรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินสดค่ะ
 2. หากเป็นหน่วยงานการกุศลระหว่างประเทศและ NPO ต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศด้อยพัฒนาจัดตั้งมาแล้วต่ำกว่า 10  ปี และมีรายได้ต่ำกว่า 800 ล้านบาท
 3. สถาบันการเงินที่ไม่ได้อยู่ในประเทศสมาชิกของ FATF และไม่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินสูง (High Risk Country) ตามภาคผนวก ข
 4. สาขาหรือบริษัทในเครือของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่สมาชิกของ FATF และสำนักงานใหญ่ไม่อยู่ในประเทศสมาชิกของ FATF
 5. § บริษัทอื่นทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ใน ระดับ 1 หรือ 3
 6. kyc และ cdd ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับ 1
 7. ต้องทราบแหล่งที่มาของเงินในบัญชี
 8. ต้องทราบความสัมพันธ์ของผู้มีอำนาจในบัญชีกับเจ้าของบัญชีหรือเจ้าของธุรกิจ
 9. ต้องระบุจำนวนรายการที่เดินและยอดเงินเฉลี่ย

 

KYC ระดับ 2 KYC ระดับ 3 : ลูกค้า KYC ระดับ 3

"kyc ระดับ 2 คือ kyc ระดับ 3"

 

ลูกค้า KYC ระดับ 3 หมายถึง ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk) โดยจัดกลุ่มตามประเภทและการทำ kyc และ cdd ดังนี้

1ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 1. ท่านจะมีความเสี่ยงสูงก็ต่อเมื่อ ท่านลูกค้าที่มีสถานะหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง
 2. ลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่หรือแหล่งเงินมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (NCCT/Tax Havens)
 3. ต้องลูกค้าที่มีอาชีพในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
 4. ลูกค้าที่รายงานเป็นรายการธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อปปง.
 5. ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน
 6. การตรวจสอบทำได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับ ลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับ 2
 7. ต้องให้สถาบันการเงินทราบถึงแหล่งที่มาของเงินและทรัพย์สิน
 8. ต้องให้ธนาคารทราบแหล่งที่มาของธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงหรือผิดปกติ

2ลูกค้านิติบุคคล

 1. นิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาในข้อนี้ไม่ต่างกันค่ะ นั่นคือ ลูกค้าที่เป็นนักการเมืองหรือมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง
 2. บริษัทที่ดำเนินการหรืออาศัยอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินสูง (NCCT/ Tax Havens)
 3. สถาบันการเงินที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก FATF และไม่มีมาตรการในการป้องกันการฟอกเงิน
 4. สาขาหรือบริษัทในเครือของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่สมาชิกของ FATF แต่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินสูง
 5. ลูกค้าที่มีอาชีพในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
 6. ลูกค้าที่รายงานเป็นรายการธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
 7. ลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับ 2  และไม่สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร
 8. เป็นลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนกับธนาคาร
 9. ต้องถูกตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับ 2
 10. ต้องทราบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของธุรกิจลูกค้า

 

KYC ระดับ 2 KYC ระดับ 3 : บทส่งท้าย

"kyc ระดับ 2 คือ kyc ระดับ 3"

 

การแบ่งเกณฑ์ที่ต้องถูกสอดส่องพฤติกรรมทางการเงินอย่างใกล้ชิดเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ท่านผู้อ่านคงจะสามารถขึ้นได้ขึ้นมาหนึ่งระดับว่าจะไม่ถูกตรวจสอบโดยใช่เหตุ หากว่าท่านไม่ได้ทำอะไรเข้าข่ายดังที่กล่าวมาด้านบน ที่สำคัญหากมีใครมาแอบอ้างบัญชีท่านก็จะทำโดยสะดวกไม่ได้เลยเพราะ มีขั้นตอนเหล่านี้ช่วยกรองอยู่ค่ะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตกสิกร JCB ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิต JCB กสิกรไทย ฟรีค่าธรรมเนียมชัวร์ หรือแค่มั่วนิ่ม!? มาฟังความเห็นชาว Pantip กัน
มารู้จักกับบัตรเครดิต JCB  กสิกรไทย บัตรน่าใช้ที่ฟรีค่าธรรมเนียม หรือเ...
บัตรเครดิตท่องเที่ยว
โปรโมชั่นบัตรเครดิต
เคล็ดลับเลือกบัตรเครดิตท่องเที่ยวให้โดนใจ สำหรับคนรักท่องเที่ยว ญี่ปุ่น ยุโรป สนุกปัง! ไม่มีเบื่อ!
เคล็ดลับในการเลือกบัตรเครดิตสำหรับการท่องเที่ยว ญี่ปุ่น - ยุโรป ให้เหม...
อิออน สมัคร
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวมทุกคำถาม ไขทุกคำตอบเช็ค ตรวจสอบ แก้ไขแบล็คลิสบัตรเครดิตอิอน (Aeon) ประวัติใสปิ๊ง!
เคล็ดลับตรวจสอบ เช็ค จัดการแบล็คลิสบัตรเครดิตอิอน (Aeon) ให้ประวัติกลั...
บัตรเครดิตออมสิน กดเงินสด ได้ไหม กดเงินสดตู้ไหนได้บ้าง
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตออมสินกดเงินสดได้ไหม ขั้นต่ำเท่าไหร่ ตู้ไหนได้บ้าง?
สำหรับคนที่ครอบครองเป็นเจ้าของบัตรเครดิตออมสิน หลายคนอาจเคยมีคำถามขึ้น...