สินเชื่อ ส่วน บุคคล ซิตี้
ที่มา : https://pixabay.com/
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ บทความนี้ตอบทุกข้อสงสัย

 

สินเชื่อ ส่วน บุคคล ซิตี้

ที่มา : https://pixabay.com/

 

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้แบงก์...เมื่อได้ยินชื่อธนาคารแห่งนี้ หลายท่านคงจะรู้จักกันอย่างดีว่าเป็นสถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้บริการหลากหลาย ทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล บัญชี สินเชื่อบ้าน เงินฝาก โดยในบทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้างและอัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไร ท่านผู้อ่านจะได้เตรียมตัวก่อนไปยื่นขอสินเชื่อนะคะ

 

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ : คุณสมบัติผู้ยื่นขอสินเชื่อบุคคลซิตี้

 

1. ท่านต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เนื่องจากเมื่อคิดรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี

 

2. ท่านต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปและมีอายุการทำงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อที่เป็นพนักงานบริษัท

 

3. สำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี

 

4. สำหรับท่านที่เป็นผู้ขอกู้รายใหม่ ที่ไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 และมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ท่านผู้ยื่นกู้จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับหรือบัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นขอกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ต้องไม่เกิน 3 แห่งและจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน ในส่วนของผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน ท่านจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

 

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ : เอกสารสำหรับประกอบการพิจารณาสินเชื่อบุคคลซิตี้

 

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน

 

2. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

 

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 

4. กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

5. หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก

 

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ : อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลซิตี้

 

1. ข้อกำหนดในวงเงินสำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ในส่วนของผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อเดือน ท่านจะได้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือนและสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน ท่านจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน โดยจำนวนวงเงินอนุมัติจะต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขและดุลพินิจของบริษัทซิตี้

 

2. โดยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุด 7.99% สูงสุด 25% ต่อปี เป็นประเภทลดต้นลดดอก

 

3. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 7 - 50 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและ ค่าใช้จ่าย ณ จุดให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต ไม่เกิน 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี โดยประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

 

4. การพิจารณาอนุมัติคำขอและ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในบริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

 

5. ข้อควรระวัง รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

 

6. โดยทางบริษัทสามารถสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม เงื่อนไข รวมถึงการพิจารณาฯและการคืนเอกสาร โดยที่บริษัทฯไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

7. ถ้าหากท่านผู้กู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ท่านผู้กู้จำเป็นต้องตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

 

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้: บทส่งท้าย ยื่นกู้สินเชื่อบุคคลซิตี้เตรียมตัวดี ยื่นผ่านฉลุย

 

Citibank Lazada

 

จะเห็นได้ว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ไม่ได้มีอะไรยากเย็นเลยสักนิด ขอแค่ท่านผู้มีความประสงค์จะยื่นกู้ตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองเสียก่อน หากพบว่าคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการ แล้วตรวจสอบเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ว่าท่านรับได้หรือไม่กับเงื่อนไข ถ้าหากท่านรับได้ก็เข้าสู่ขั้นตอนเตรียมเอกสารที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญที่สุด ด้วยไม่ควรตกหล่นเลยสักฉบับ ถ้าหากท่านพร้อมแล้งทั้งหมดนี้ ก็สามารถสบายใจในการยื่นกู้สินเชื่อบุคคลซิตี้ได้เลยว่ากู้ผ่านได้แน่นอนค่ะ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
แนะนำ 3 บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (Krungsri First Choice) กับอภิสิทธิ์โดยใจ ที่บอกเลยห้ามพลาด!!!
กำลังมองหาบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดใบแรก อนุมัติง่าย เลือกกรุงศรีเฟิร์สช...
รวมเรื่องน่ารู้ที่คุณอาจไม่รู้! เกี่ยวกับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส [ข้อมูลปี 2564]
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
รวมเรื่องน่ารู้ที่คุณอาจไม่รู้! เกี่ยวกับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส [ข้อมูลปี 2564]
บวกความสุขให้กับชีวิต ด้วย "บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส" บัตรกดเงินสดที่อาจต...