รีไฟแนนซ์ธนชาติผ่านง่ายไหม
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ผู้มีรายได้น้อยอยากมีบ้านเป็นไปได้หรือเปล่า!? มารู้จักโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. รับรองช่วยได้ (*ข้อมูลปี 2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับคนมีรายได้น้อย... เป็นหนึ่งในโครงการที่ทาง ธอส. ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของคนที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองแต่มีรายได้ต่อเดือนค่อนข้างน้อย ซึ่งโอกาสดีๆแบบนี้อยากกระซิบบอกเลยว่าอย่ามัวตัดสินใจช้าจนเกินไปนัก เพราะในระหว่างปี 2561-2563 กว่าจะมีโครงการชั้นเลิศสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแบบนี้มาให้กู้ก็เป็นเรื่องที่นานครั้งจะมาสักทีเหมือนกัน ส่วนโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อยจะมีความน่าสนใจอย่างไร!? มีเกณฑ์สมัครอะไรบ้าง!? สามารถติดตามอ่านจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย...

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย (*2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

 • อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • ผ่อนยาวนานสูงสุด 40 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย 3 ปี แรก 3.75%
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้

วัตถุประสงค์ในการขอยื่นกู้โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย (*2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติมหรือขยาย ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

 

วงเงินและระยะเวลาผ่อนชำระโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย (*2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย อนุมัติวงเงินกู้สูงสุดต่อหลักการประกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และระยะเวลาในการผ่อนชำระขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 40 ปี (*รวมอายุของผู้กู้กับจำนวนปีที่ทำการขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)

อัตราดอกเบี้ยของโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย (*2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

ปี อัตราดอกเบี้ย (ปี)
1-2 (คงที่) 1.99%
3 (คงที่) 3.75%
4 MRR-2.00%
5 เป็นต้นไป จนตลอดอายุสัญญา
รายย่อยทั่วไป MRR-0.75%
รายย่อยสวัสดิการ MRR-1.00%
กู้ซื้ออุปกรณ์ MRR

สิ่งสำคัญที่ควรทราบของโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย (*2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย มีกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอกู้ไม่เกิน 30 ธ.ค. 2563 โดยสงวนสิทธิ์การสิ้นสุดโครงการก่อนระยะเวลาหากมีการให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว *เนื่องจากวงเงินมีจำนวนจำกัด และกำหนดเงื่อนในการให้วงเงินกับลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิ์ก่อน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย (*2561-2563)   

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

 • เป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”
 • บุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าร่วม “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019” หรือ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ)

เอกสารประกอบการสมัครโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย (*2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

เอกสารส่วนบุคคล

 

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส (ถ้ามี)

 

เอกสารด้านการเงิน

 

1.พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

 

2.ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานการแสดงฐานะทางเงินอื่นๆ (*พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารด้านหลักประกัน

 

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาวางมัดจำ สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการรเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3ก. หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง

 

บทสรุปส่งท้าย : โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อยดีไหม!? (*2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

          โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย... โดยรวมแล้วเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าดีอย่างมากสำหรับคนที่อยากจะมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเอง แม้จะมีรายได้ที่ค่อนข้างน้อยก็ตาม แต่เนื่องจากสิทธิ์ในโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อยมีจำนวนจำกัด ดังนั้น ถ้าหากใครอยากที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองขอแนะนำว่าให้รีบไปสมัครให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นช้าอดระวังหมดสิทธิ์จะหาว่าไม่เตือน...

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ