ผู้มีรายได้น้อยอยากมีบ้านเป็นไปได้หรือเปล่า!? มารู้จักโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. รับรองช่วยได้ (*ข้อมูลปี 2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับคนมีรายได้น้อย... เป็นหนึ่งในโครงการที่ทาง ธอส. ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของคนที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองแต่มีรายได้ต่อเดือนค่อนข้างน้อย ซึ่งโอกาสดีๆแบบนี้อยากกระซิบบอกเลยว่าอย่ามัวตัดสินใจช้าจนเกินไปนัก เพราะในระหว่างปี 2561-2563 กว่าจะมีโครงการชั้นเลิศสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแบบนี้มาให้กู้ก็เป็นเรื่องที่นานครั้งจะมาสักทีเหมือนกัน ส่วนโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อยจะมีความน่าสนใจอย่างไร!? มีเกณฑ์สมัครอะไรบ้าง!? สามารถติดตามอ่านจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย...

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย (*2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

 • อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • ผ่อนยาวนานสูงสุด 40 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย 3 ปี แรก 3.75%
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้

วัตถุประสงค์ในการขอยื่นกู้โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย (*2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติมหรือขยาย ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

 

วงเงินและระยะเวลาผ่อนชำระโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย (*2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย อนุมัติวงเงินกู้สูงสุดต่อหลักการประกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และระยะเวลาในการผ่อนชำระขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 40 ปี (*รวมอายุของผู้กู้กับจำนวนปีที่ทำการขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)

อัตราดอกเบี้ยของโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย (*2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

ปี อัตราดอกเบี้ย (ปี)
1-2 (คงที่) 1.99%
3 (คงที่) 3.75%
4 MRR-2.00%
5 เป็นต้นไป จนตลอดอายุสัญญา
รายย่อยทั่วไป MRR-0.75%
รายย่อยสวัสดิการ MRR-1.00%
กู้ซื้ออุปกรณ์ MRR

สิ่งสำคัญที่ควรทราบของโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย (*2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย มีกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอกู้ไม่เกิน 30 ธ.ค. 2563 โดยสงวนสิทธิ์การสิ้นสุดโครงการก่อนระยะเวลาหากมีการให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว *เนื่องจากวงเงินมีจำนวนจำกัด และกำหนดเงื่อนในการให้วงเงินกับลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิ์ก่อน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย (*2561-2563)   

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

 • เป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”
 • บุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าร่วม “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019” หรือ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ)

เอกสารประกอบการสมัครโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย (*2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

เอกสารส่วนบุคคล

 

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส (ถ้ามี)

 

เอกสารด้านการเงิน

 

1.พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

 

2.ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานการแสดงฐานะทางเงินอื่นๆ (*พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารด้านหลักประกัน

 

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาวางมัดจำ สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการรเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3ก. หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง

 

บทสรุปส่งท้าย : โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อยดีไหม!? (*2561-2563)

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย 2561

 

          โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อย... โดยรวมแล้วเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าดีอย่างมากสำหรับคนที่อยากจะมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเอง แม้จะมีรายได้ที่ค่อนข้างน้อยก็ตาม แต่เนื่องจากสิทธิ์ในโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้มีรายได้น้อยมีจำนวนจำกัด ดังนั้น ถ้าหากใครอยากที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองขอแนะนำว่าให้รีบไปสมัครให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นช้าอดระวังหมดสิทธิ์จะหาว่าไม่เตือน...

 

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตการบินไทย
องค์กรอื่นๆผู้ให้บริการบัตรเครดิต
เคล็ดลับสะสมไมล์การบินไทย ให้ไวเหนือใคร! ด้วย 13 บัตรเครดิตน่าสนใจแนะนำโดยชาว Pantip
อยากบินแบบสุดคุ้ม ราคาประหยัด พร้อมรับโปรโมชั่นอีกมากมายไม่ใช่เรื่องยา...
บัตรเครดิตโฮมโปร
องค์กรอื่นๆผู้ให้บริการบัตรเครดิต
โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม (Home Pro Visa) บัตรเครดิตดีๆที่คนรักบ้านไม่ควรพลาด ที่ชาว Pantip แนะนำ!
บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม ตอบทุกโจทย์ของคนรักบ้านที่ชาว Pantip แ...
อิออน พักชําระหนี้
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
3 มาตรการช่วยเหลือและพักชำระหนี้ให้กับสมาชิกบัตรอิออน (Aeon) ข้อมูลปี 2020
บัตรอิออน (Aeon) กับ 3 มาตรการช่วยเหลือ พักชำระหนี้ สำหรับคนที่ประสบปั...
อิออน กดตู้ไหนได้บ้าง อิออน กดเงินสดตู้ไหนได้บ้าง ตู้ ATM อิออน ใกล้ฉัน อิออน กดตู้อะไรได้บ้าง
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตอิออน (Aeon) กดเงินสดผ่านตู้ ATM ธนาคารอะไร ตู้ของอิออนมีที่ไหนกันบ้าง!?
อยากใช้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) กดเงินสด กดตู้ ATM ไหนได้บ้าง ตู้ใกล้ฉัน...