สรุป 4 # ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน ฉบับใหม่ที่ลูกจ้างรู้ไว้ไม่มีเสียเปรียบ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

4 ความคุ้มครองของพ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทนฉบับใหม่ ลูกจ้างทุกคนควรรู้

  • กรณีเจ็บป่วย จากการทำงานจนทำให้ไม่สามารถทำงานได้ รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างรายเดือน (*ฐานเงินเดือนสูงสุด 20,000 บาท) ไม่เกินหนึ่งปี พร้อมสิทธิรักษาพยาบาลจนหายดี
  • กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน รับเงินชดเชย 70% หลังจากสิ้นสุดการรักษา หรือพ้นกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ประสบอันตราย
  • กรณีทุพพลภาพ รับเงินชดเชยหยุดงาน 70% ของค่าจ้างรายเดือน ไม่น้อยกว่า 15 ปี กรณี
  • กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย ได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา 10 ปี และนายจ้างจ่ายค่าทำศพให้ในอัตราที่กำหนดตามกฎกระทรวง

Contents

พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทนฉบับใหม่ มีเรื่องอะไรที่ลูกจ้างควรรู้ ไม่ควรพลาดกันบ้าง?

พร บ กองทุน เงิน ทดแทน

 

เมื่อถึงวันทำงาน เชื่อว่าหลายคนก็คงคุ้นเคยกับประกันสังคมกันเป็นอย่างดี ที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน ซึ่งในปัจจุบัน พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน ก็ได้มีการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับที่น่าสนใจออกมาอย่างมากมาย แถมมีหลายข้อที่ลูกจ้างไม่ควรพลาดอีกด้วย ส่วนจะมีประเด็นในเรื่องใดกันบ้าง มาลองติดตามกันเลย

 

พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน คืออะไร

พร บ กองทุน เงิน ทดแทน

 

พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน เป็นกองทุนของประกันสังคมที่ทางรัฐบาลได้ทำการจัดตั้งขึ้นมาโดยคำนึงถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่สามารถเกิดขึ้นกับลูกจ้างได้ทุกคน อาทิเช่น เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ สูญหาย หรือเสียชีวิต จนทำให้ต้องหยุดงาน เพื่อเป็นกองทุนที่คอยช่วยเหลือลูกจ้างในด้านต่าง ๆ ในระหว่างที่ทำการพักรักษาตัว ทั้งลูกจ้างของภาครัฐและเอกชน โดยนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน

ในปัจจุบันพ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน ล่าสุด คือ พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2) ได้มีการปรับปรุงความคุ้มครองลูกจ้างให้ดีมากยิ่งขึ้น เงินในส่วนของ พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน มาจากเงินสมทบของนายจ้างที่ทำการจ่ายให้กับกองทุนเป็นประจำทุกปี

 

ความคุ้มครองที่น่าสนใจของ พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทนฉบับใหม่

พร บ กองทุน เงิน ทดแทน

 

พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน ฉบับใหม่ล่าสุดได้มีการเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 

1.พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน : กรณีเจ็บป่วย จากการทำงานจนทำให้ไม่สามารถทำงานได้

พร บ กองทุน เงิน ทดแทน

 

ได้รับเงินชดเชยจากกการหยุดงาน 70% ของค่าจ้างรายเดือน โดยมีฐานเงินเดือนสูงสุด 20,000 บาท รับเงินชดเชยตั้งแต่วันแรกที่หยุดงานต่อเนื่องไม่เกิน 1 ปี หากเป็นลูกจ้างราชการและเอกชนจะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษาตามจริง ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลจะเป็นเท่าไหร่ก็ตาม

 

2.พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน : กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน

พร บ กองทุน เงิน ทดแทน

 

ได้รับเงินชดเชยหยุดงาน 70% การประเมินค่าทดแทนดังกล่าว ลูกจ้างต้องได้รับการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษาและอวัยวะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง หรือพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลูกจ้างประสบอันตราย

 

3.พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน : กรณีทุพพลภาพ

พร บ กองทุน เงิน ทดแทน

 

ได้รับเงินชดเชยหยุดงาน 70% ของค่าจ้างรายเดือน ไม่น้อยกว่า 15 ปี กรณีนี้ ลุกจ้างต้องสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนกระทั่งทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ หากลูกจ้างเสียชีวิตก่อนได้รับค่าทดแทนตามระยะเวลาที่กำหนด นายจ้างต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิตามระยะเวลา แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

 

4.พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน : กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย

พร บ กองทุน เงิน ทดแทน

 

ได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา 10 ปี และกรณีเสียชีวิตนายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกค้าตามอัตราที่กำหนดในกฎของกระทรวง หากเกิดการสูญหายในระหว่างทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง ซึ่งมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าลูกจ้างเสียชีวิตเพราะประสบอุบัติเหตุอันตราย รวมถึงการที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างการเดินทาง เป็นระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ

 

ใครบ้างที่ได้รับการคุ้มครองจากพ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน

พร บ กองทุน เงิน ทดแทน

 

พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน ได้มอบความคุ้มครองให้กับลูกจ้างในองค์กร ดังต่อไปนี้

 

  • ลูกจ้างในองค์กรเอกชน
  • ลูกจ้างราชการ (ยกเว้นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
  • ลูกจ้างในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  • ลูกจ้างที่ได้รับการจ้างงานในต่างประเทศ ของสถานเอกอัครราชทูตและองค์กรระหว่างประเทศ

 

ต้องการรับสิทธิของพ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน ทำได้ที่ใดบ้าง?

พร บ กองทุน เงิน ทดแทน

 

สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งรับเงินทดแทน ต้องให้นายจ้างทำการยื่นแบบ กท.16 ณ สำนักงานประกันสังคมหรือส่งทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่ที่ได้ทราบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บของลูกจ้าง

นอกจากนี้ ลูกจ้างยังสามารถทำการยื่นได้ตัวเอง ผ่านแบบคำร้องขอรับผลประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ภายในระยะเวลา 180 วัน ส่วนอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสภาพของการเป็นลูกจ้างให้ทำการยื่นคำร้องภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ที่ได้ทราบอาการเจ็บป่วย

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวพ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน และการรับสิทธิทดแทนทำได้ผ่านช่องทางใดบ้าง?

พร บ กองทุน เงิน ทดแทน

 

สำหรับคนที่มีความต้องการอยากที่จะสอบถามรายละเอียด สอบถามสิทธิหรือแจ้งสิทธิกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็สามารถทำได้ ณ สำนักงานประกันสังคม หมายเลยโทรศัพท์ 1506

 

.
พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน คุ้มครองในด้านไหนบ้างคะ?

.
คุ้มครองความเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ สูญหายและเสียชีวิต โดยมอบค่าชดเชยให้สูงสุดถึง 70% ของรายได้ (*ฐานเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท) เป็นการช่วยเหลือที่ดีเลยละ

 

ส่งท้ายก่อนจาก # พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์มากมายที่ลูกจ้างไม่ควรพลาด

พร บ กองทุน เงิน ทดแทน

 

หลังจากที่ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน ในข้างต้นกันไปแล้ว เชื่อว่า ณ ตอนนี้ หลายคนที่เป็นลูกจ้างก็คงจะเริ่มสบายใจ คลายความกังวลได้บ้างว่าหากเกิดกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุหรือเสียชีวิต พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทนก็จะให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมอย่างแน่นอน...

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตบัวหลวง บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ชาว Pantip แนะนำ บัตรเครดิตบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ สมัครทำไว้อุ่นใจทุกการใช้จ่าย
มารู้จักกับบัตรเครดิตบัวหลวง หรือธนาคารกรุงเทพกับสิทธิประโยชน์น่าสนใจท...