ประกันดีแทค
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

  • งบกองทุนหมู่บ้าน หรือ “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” คือ แหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้และบรรเทาเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อชุมชน
  • งบกองทุนหมู่บ้าน ถูกใช้ใน 6 ด้านคือ ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารประชาชน ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้าน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน งบบริหารสำนักงาน และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เป็นต้น
  • งบกองทุนหมู่บ้าน ประจำปี 2563 มีจำนวน 14,825,346 บาท ถูกใช้ไป 12,554,449 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.68 ของงบประมาณทั้งหมด

งบกองทุนหมู่บ้าน คืออะไร มีความสำคัญควรรู้จักอะไรกันบ้าง?

งบ กองทุน หมู่บ้าน 2563

 

“งบกองทุนหมู่บ้าน” เป็นหนึ่งกับเรื่องของงบประมาณที่ทางภาครัฐได้มีการจัดสรรสำหรับใช้ในการพัฒนาและบริหารหมู่บ้านใกล้ตัวมากกว่าที่หลายคนคิด แต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับงบกองทุนหมู่บ้านสักเท่าใดนัก

สำหรับบทความวันนี้ อยากขอพาคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักกับงบกองทุนหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดูกันว่ากองทุนตัวนี้ มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง?

 

งบกองทุนหมู่บ้าน คืออะไร?

งบ กองทุน หมู่บ้าน 2563

 

งบกองทุนหมู่บ้าน  หรือ “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” คือ แหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้และบรรเทาเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อชุมชน เพื่อเป็นการบรรเทาความจำเป็นเร่งด่วนของชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า และยังเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทั่วประเทศ ที่ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม

 

งบกองทุนหมู่บ้านประจำปี 2563 ใช้ในด้านใดกันบ้าง?

งบ กองทุน หมู่บ้าน 2563

 

สำหรับงบกองทุนหมู่บ้าน ในปี 2563 มีการถูกจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารประชาชน เช่นโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านฯ

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เช่น แผนงานประชารัฐงบบริหารโครงการประชารัฐ

3.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้าน เช่น โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน และคลินิกกองทุน

4.ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน เช่น งบประมาณสนับสนุนตามบทบาท ภารกิจเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน แผนการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมและสนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและอำเภอ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อนุกรรมการและผู้อำนวยการ แผนการพัฒนาประสิทธิภาพ สบท. โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร สทบ. และโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

5.งบบริหารสำนักงาน งบบุคลากร และงบบริหาร

6.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เช่น งบสนับสนุนโครงการ และงบบริหารโครงการ

 

งบกองทุนหมู่บ้านประจำปี 2563 มีทั้งหมดเท่าไหร่และใช้ในแต่ละด้านเท่าไหร่กันบ้าง?

งบ กองทุน หมู่บ้าน 2563

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับมามีทั้งหมด 14,825,346 บาท โดยมีการนำไปใช้ในการปรับปรุงด้านยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการใช้จ่าย (บาท)
1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารประชาชน

-โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านฯ

 

 

500 กองทุน

14,725,000

 

14,725,000

1,325,279

 

1,325,279

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

-แผนงานประชารัฐงบบริหารโครงการประชารัฐ

 

 

76 ศูนย์

 

22,952,000

 

22,952,000

 

22,110,295.46

 

22,110,295.46

 

3.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

-โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

-คลินิกกองทุน

500 คน

 

13 สาขา

3,732’700

 

782,700

 

2,950,000

1,045,908.40

 

266,970

 

778,938.40

4.ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน

-งบประมาณสนับสนุนตามบทบาท ภารกิจเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

-แผนการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมและสนับสนุนยคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและอำเภอ

-สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อนุกรรมการและผู้อำนวยการ

-แผนการพัฒนาประสิทธิภาพ สบท.

-โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร สทบ.

-โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

 

77 จังหวัด

 

 

76 จังหวัด / กทม.

928 อำเภอ

คณะกรรมการ 1 คณะและคณะอนุกรรมการ 6 คณะ

 

 

350 คน

 

350 คน

 

วารสาร 3 ฉบับ

68,610,000

 

48,590,000

 

 

7,959,800

 

 

 

6,200,000

 

 

660,200

 

2,200,000

 

3,000,000

56,728,176.96

 

47,065,000

 

 

7,886,000

 

 

 

1,623,456.96

 

 

49,860

 

15,360

 

98,500

 

 

 

5.งบบริหารสำนักงาน

-งบบุคลากร

-งบบริหาร

 

350 อัตรา

ส่วนกลางและสาขา 13 สาขา

223,926,300

151,052,600

72,873,700

202,528,225.20

129,960,537.68

72,567,687.52

6.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ

-งบสนับสนุนโครงการ

-งบบริหารโครงการ

 

 

71,742 กองทุน

14,491,400,000

 

14,348,400,000

143,000,000

12,270,835,564.35

 

12,258,818,100

12,017,467.35

รวมทั้งสิ้น 14,825,346 12,554,449

 

.
กองทุนหมู่บ้านมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ?

.
กองทุนหมู่บ้าน ช่วยในการพัฒนาหมู่บ้านในประเทศให้ได้รับการบริหารให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะงั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเลยละ

 

 

สรุปผลการใช้จ่ายของงบกองทุนหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563

งบ กองทุน หมู่บ้าน 2563

 

สำหรับงบกองทุนหมู่บ้าน  ที่ถูกนำมาใช้จ่ายในปี 2563 มีจำนวนทั้งหมด 14,825,346 และมีการนำไปใช้จ่ายทั้งหมด 12,554,449 คิดเป็นสัดส่วนใช้จ่ายของงบกองทุนหมู่บ้าน  ร้อยละ 74.68 ของงบประมาณปี 2563 ทั้งหมด

 

ส่งท้ายก่อนจาก # งบกองทุนหมู่บ้าน ประจำปี 2563 เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่หลายคนคิด

งบ กองทุน หมู่บ้าน 2563

 

เรื่องของงบกองทุนหมู่บ้าน เป็นเรื่องที่มีความใกล้ตัวเป็นอย่างมาก และเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้เสียภาษีทุกคนจะได้ทราบอย่างใกล้ชิดว่า ภาษีที่ถูกจ่ายไปจะคืนกลับมาในฐานะของงบกองทุนหมู่บ้าน และมีรายละเอียดในการใช้จ่ายอย่างไรกันบ้าง อย่างเช่นในปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อที่จะได้เห็นการใช้งานได้อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นั่นเอง

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ