บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

ประกันสุขภาพของต่างด้าว เรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่นายจ้างไม่ควรมองข้าม!

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า... ในปัจจุบันประเทศไทยในภาคของการใช้แรงงานนั้น แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมีความสำคัญอย่างมากในการผลักดันให้ยังคงสามารถเดินต่อไปได้ เพราะแรงงานต่างด้าวนั้นมีราคาของค่าจ้างที่ถูกและยังทำงานหนักได้ดีโดยไม่ค่อยบ่นเรียกร้องสิทธิ์นัก ทำให้หลายแห่งยังคงนิยมใช้แรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการนำต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายนั้น นายจ้างก็ควรทราบถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของอย่างประกันสุขภาพของต่างด้าวตามกฎหมายด้วยเช่นกัน เผื่อเอาไว้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันจากการทำงานหรือต่างด้าวเกิดอาการเจ็บป่วยจะได้สามารถทำการรักษาได้อย่างเหมาะสม ส่วนเรื่องของประกันสุขภาพของต่างด้าวจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้น ลองมาติดตามอ่านได้ผ่านบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

ประเภทของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

ในปัจจุบันแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่มดังต่อไปนี้

1.กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองและได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามมติของคณะรัฐมนตรี

2.กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชาที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ

3..กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชารายใหม่ที่นำเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการจัดการแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)

กองทุนประกันสังคมแรงงานต่างด้าว

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

ต้องทำการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและทำการจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมในอัตรา 5% ของค่าจ้าง และนายจ้างจ่ายสมทบอีก 5% รัฐบาล 2.75% โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

 • กรณีเจ็บป่วย
 • ประสบอุบัติเหตุ
 • ทุพพลภาพ
 • เสียชีวิตที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน
 • คลอดบุตร
 • สงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ
 • ว่างงาน

*ยกเว้นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำการพิสูจน์สัญชาติแล้วและกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่นำเข้าตาม MOU ที่ทำงานในประเภทงานรับใช้ในบ้าน เกษตร ปศุสัตว์ ประมง ค้าขายที่มิใช่ธุรกิจ ไม่ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม แต่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขโดยซื้อประกันสุขภาพ 1,300 บาท

 

สถานพยาบาลสำหรับแรงงานต่างด้าวที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

เขตกรุงเทพฯ

 

 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลพรัตนราชธานี
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • โรงพยาบาลกลาง
 • วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค

 

กำหนดสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลของรัฐ

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

1.แจ้งสิทธิ์กับสถานพยาบาลทุกครั้งที่มาใช้บริการ พร้อมแสดงใบอนุญาตทำงาน

2.กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถใช้บริการโรงพยาบาลทุกแห่งใกล้ที่เกิดเหตุ โดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข

3.รวมค่าใช้จ่ายในการรับบริการครั้งละ 30 บาท

4.การประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวจะครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ เป็นต้น

 

สิทธิพื้นฐานของประกันสุขภาพของต่างด้าว

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

 • สำหรับสิทธิ์ประกันสุขภาพของต่างด้าวนั้น มีสิ่งที่นายจ้างควรทราบดังต่อไปนี้
 • การตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา รวมแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลป์
 • การถอนฟัน (*รวมถึงการผ่าตัดฟันคุด) การอุดฟัน การขูดหินปูน
 • บริการอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ
 • ยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
 • การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล

ประกันสุขภาพของต่างด้าว กรณีการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามเงื่อนไขค่าใช้จ่ายที่คณะทำงานประกันสุขภาพตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามที่ส่วนกลางกำหนด

ประกันสุขภาพของต่างด้าว กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

กรณีเกิดออุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถใช้บริการของสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนประกันตน โดยทั้งนี้จังหวัด หรือกรมการแพทย์ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

การส่งต่อผู้ป่วยชาวต่างชาติเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

กรณีที่สถานพยาบาลที่แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันตนเอาไว้ส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์และระบบประกันสุขภาพ กรณีผู้ป่วยออกนอกเขตจังหวัด สถานพยาบาลจะต้องทำหนังสือขออนุญาต พร้อมแนบรูปถ่ายแรงงาน 2 ใบ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง ในกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามที่กรมการแพทย์กำหนด

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันสุขภาพของต่างด้าวเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจหรือเปล่า!?

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

          นอกเหนือจากเรื่องของสิทธิมนุษยธรรม... ประกันสุขภาพของต่างด้าวยังเป็นสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่พึงมี เพราะหากลูกจ้างชาวต่างด้าวมีสุขภาพที่ดีก็จะสามารถช่วยทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ประกันสุขภาพของต่างด้าวจึงเป็นสิ่งที่นายจ้างควรให้ความใส่ใจ และไม่ควรมองข้ามด้วยประการทั้งปวง...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตเซ็นทรัล อนุมัติกี่วัน สมัครไม่ผ่าน
องค์กรอื่นๆผู้ให้บริการบัตรเครดิต
สมัครบัตรเครดิตเซ็นทรัลยากไหม อนุมัติผ่าน ไม่ผ่านกี่วันรู้ผล? บทความนี้มีคำตอบ
บัตรเครดิตเซ็นทรัลสมัครยากไหม? อนุมัติผ่าน ไม่ผ่านกี่วันรู้ผล!? ใครอยา...
แบบฟอร์ม kyc ธนาคารกรุงเทพ
อื่นๆ
ใครอยากเป็นลูกค้าธนาคารกรุงเทพยกมือขึ้น!? พาไปรู้จักแบบฟอร์ม KYC ธนาคารกรุงเทพ ว่าที่ขาประจำห้ามพลาด
อยากรู้ไหม แบบฟอร์มลูกค้าธนาคารกรุงเทพต้องได้ทำทุกคน คลิก! อ่านกันเลย...