ประกันสุขภาพต่างด้าว
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันสุขภาพของต่างด้าว เรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่นายจ้างไม่ควรมองข้าม!

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า... ในปัจจุบันประเทศไทยในภาคของการใช้แรงงานนั้น แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมีความสำคัญอย่างมากในการผลักดันให้ยังคงสามารถเดินต่อไปได้ เพราะแรงงานต่างด้าวนั้นมีราคาของค่าจ้างที่ถูกและยังทำงานหนักได้ดีโดยไม่ค่อยบ่นเรียกร้องสิทธิ์นัก ทำให้หลายแห่งยังคงนิยมใช้แรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการนำต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายนั้น นายจ้างก็ควรทราบถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของอย่างประกันสุขภาพของต่างด้าวตามกฎหมายด้วยเช่นกัน เผื่อเอาไว้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันจากการทำงานหรือต่างด้าวเกิดอาการเจ็บป่วยจะได้สามารถทำการรักษาได้อย่างเหมาะสม ส่วนเรื่องของประกันสุขภาพของต่างด้าวจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้น ลองมาติดตามอ่านได้ผ่านบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

ประเภทของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

ในปัจจุบันแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่มดังต่อไปนี้

1.กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองและได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามมติของคณะรัฐมนตรี

2.กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชาที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ

3..กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชารายใหม่ที่นำเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการจัดการแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)

กองทุนประกันสังคมแรงงานต่างด้าว

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

ต้องทำการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและทำการจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมในอัตรา 5% ของค่าจ้าง และนายจ้างจ่ายสมทบอีก 5% รัฐบาล 2.75% โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

 • กรณีเจ็บป่วย
 • ประสบอุบัติเหตุ
 • ทุพพลภาพ
 • เสียชีวิตที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน
 • คลอดบุตร
 • สงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ
 • ว่างงาน

*ยกเว้นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำการพิสูจน์สัญชาติแล้วและกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่นำเข้าตาม MOU ที่ทำงานในประเภทงานรับใช้ในบ้าน เกษตร ปศุสัตว์ ประมง ค้าขายที่มิใช่ธุรกิจ ไม่ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม แต่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขโดยซื้อประกันสุขภาพ 1,300 บาท

 

สถานพยาบาลสำหรับแรงงานต่างด้าวที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

เขตกรุงเทพฯ

 

 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลพรัตนราชธานี
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • โรงพยาบาลกลาง
 • วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค

 

กำหนดสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลของรัฐ

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

1.แจ้งสิทธิ์กับสถานพยาบาลทุกครั้งที่มาใช้บริการ พร้อมแสดงใบอนุญาตทำงาน

2.กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถใช้บริการโรงพยาบาลทุกแห่งใกล้ที่เกิดเหตุ โดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข

3.รวมค่าใช้จ่ายในการรับบริการครั้งละ 30 บาท

4.การประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวจะครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ เป็นต้น

 

สิทธิพื้นฐานของประกันสุขภาพของต่างด้าว

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

 • สำหรับสิทธิ์ประกันสุขภาพของต่างด้าวนั้น มีสิ่งที่นายจ้างควรทราบดังต่อไปนี้
 • การตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา รวมแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลป์
 • การถอนฟัน (*รวมถึงการผ่าตัดฟันคุด) การอุดฟัน การขูดหินปูน
 • บริการอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ
 • ยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
 • การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล

ประกันสุขภาพของต่างด้าว กรณีการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามเงื่อนไขค่าใช้จ่ายที่คณะทำงานประกันสุขภาพตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามที่ส่วนกลางกำหนด

ประกันสุขภาพของต่างด้าว กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

กรณีเกิดออุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถใช้บริการของสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนประกันตน โดยทั้งนี้จังหวัด หรือกรมการแพทย์ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

การส่งต่อผู้ป่วยชาวต่างชาติเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

กรณีที่สถานพยาบาลที่แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันตนเอาไว้ส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์และระบบประกันสุขภาพ กรณีผู้ป่วยออกนอกเขตจังหวัด สถานพยาบาลจะต้องทำหนังสือขออนุญาต พร้อมแนบรูปถ่ายแรงงาน 2 ใบ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง ในกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามที่กรมการแพทย์กำหนด

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันสุขภาพของต่างด้าวเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจหรือเปล่า!?

ประกันสุขภาพต่างด้าว

 

          นอกเหนือจากเรื่องของสิทธิมนุษยธรรม... ประกันสุขภาพของต่างด้าวยังเป็นสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่พึงมี เพราะหากลูกจ้างชาวต่างด้าวมีสุขภาพที่ดีก็จะสามารถช่วยทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ประกันสุขภาพของต่างด้าวจึงเป็นสิ่งที่นายจ้างควรให้ความใส่ใจ และไม่ควรมองข้ามด้วยประการทั้งปวง...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
สินเชื่อ ส่วน บุคคล SCB
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวม 14 บัตรเครดิตอิอ้อน (Aeon) สินเชื่อกู้ง่าย อนุมัติไว เอาใจคนเงินเดือนน้อย
มารู้จักกับ 14 บัตรเครดิตอิอ้อน (Aeon) อนุมัติไว้ สินเชื่อกู้สะดวกแสนง...
สินเชื่อ เคหะ คือ
สินเชื่อ
สินเชื่อเคหะคืออะไร? มีจุดเด่นอะไรบ้าง? สินเชื่อบ้านที่ช่วยสร้างบ้านในฝันให้เป็นจริง!! [ข้อมูลปี 2564]
หนึ่งทางเลือกสินเชื่อบ้านที่ดีสำหรับบ้านในฝัน กับ “สินเชื่อเคหะ” จากธน...
รู้จักกับ [10 บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์] (SCB) อันไหนดี ที่พร้อมตอบโจทย์ให้คุณต้องว้าว!
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รู้จักกับ [10 บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์] (SCB) อันไหนดี ที่พร้อมตอบโจทย์ให้คุณต้องว้าว!
บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) มีทั้งหมดกี่แบบ? ใบไหน ระดับใดน่าใช้ ...