ประกันสุขภาพกสิกรไทย
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

กำลังมองหาประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโดนใจอยู่หรือเปล่า!? เฮลท์ โพรเทคชัน ธนาคารกสิกรไทยช่วยได้

ประกันสุขภาพกสิกรไทย

          ปัญหาเรื่องสุขภาพ... หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยเชื้อโรคมากมาย ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคและอาการเจ็บป่วยต่างได้อย่างง่ายดายมากขึ้น เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลเองก็ใช่ว่าจะถูก ดังนั้น การเลือกทำประกันสุขภาพดีๆ ติดตัวเอาไว้สักแผนจะช่วยคุ้มครองอนาคตได้เป็นอย่างดี บทความในวันนี้อยากขอพาไปรู้จักกับประกันสุขภาพ “เฮลท์ โพรเทคชัน” จากธนาคารกสิกรไทยกัน ว่ามีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้าง!?

 

จุดเด่นที่น่าสนใจขอประกันสุขภาพ เฮลท์ โพรเทคชัน ธนาคารกสิกรไทย

ประกันสุขภาพกสิกรไทย

 

 • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล กรณ๊เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (*ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
 • วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5 แสนบาท / ปี
 • ยืนยันความคุ้มครองผ่านทาง SMS
 • นำไปลดหย่อนภาษีได้ (*กรณีซื้อประให้ตัวเอง หรือซื้อให้บิดามารดา สามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

รายละเอียดการประกันสุขภาพแผนเฮลท์ โพรเทคชัน ธนาคารกสิกรไทย

ประกันสุขภาพกสิกรไทย

 

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 200,000 200,000 500,000 500,000
ความคุ้มครองสูงสุดสำหรับการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการเจ็บป่วยหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 20,000 50,000 50,000
·         ค่าห้อง ค่าอาหาร หรือค่าบริการพยาบาล

 

2,500 2,500 5,000 5,000
·         ค่าห้อง ค่าอาหาร หรือบริการพยาบาลสูงสุดต่อวัน

·         ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุดต่อวัน

 

5,000 5,000 10,000 10,000
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ภายหลังออกจากโรงพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
·         ค่าธรรมเนียมการแพทย์ สำหรับการรักษา โดยการผ่าตัด (ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ และค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกทั้งจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อปี) ไม่คุ้มครอง 500 ไม่คุ้มครอง 500
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 10,000 10,000 10,000 10,000

 

รายละเอียดเบี้ยประกันของแผน เฮลท์ โพรเทคชัน ธนาคารกสิกรไทย

 

อายุรับประกันภัย (ปี) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
7-20 ปี 6,200 7,800 16,800 22,800
21-40 ปี 4,100 6,200 7,800 15,700
41-60 ปี 5,100 8,600 12,000 22,800
61-70 ปี 7,600 11,600 18,400 30,600

 

 

เงื่อนไขในการรับประกันสุขภาพแผน เฮลท์ โพรเทคชัน ธนาคารกสิกรไทย

ประกันสุขภาพกสิกรไทย

 

 • รับประกันภัยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
 • อายุรับประกันภัย 7-70 ปี (*นับปี พ.ศ. เกิด เป็นหลัก)
 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่พิการ หรือทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้าย ไม่เป็นผู้ป่วยวิกลจริต ไม่มีอาการที่เกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ติดสารเสพติด
 • น้ำหนัก-ส่วนสูง (ดัชนีมวลกาย) ต้องเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • รับประกันภัยกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำ (*กลุ่มอาชีพชั้น 1 และ 2 เท่านั้น)

เอกสารประกอบการสมัครประกันสุขภาพ เฮลท์ โพรเทคชัน ธนาคารกสิกรไทย

ประกันสุขภาพกสิกรไทย

 

ชาวไทย

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเด็ก หากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน สามารถใช้สูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านแทนได้

ชาวต่างชาติ

 

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และหน้าที่มีตราประทับการเข้ามาในประเทศไทย
 • สำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ที่ยังมีผลบังคับอย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป
 • สำเนาทะเบียนสมรส (*กรณีสมรสกับคนไทย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (*ถ้ามี)
 • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว แนบเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบทะเบียนการค้า เป็นต้น

 

สิ่งที่ควรทราบก่อนสมัครประกันสุขภาพ เฮลท์ โพรเทคชัน ธนาคารกสิกรไทย

ประกันสุขภาพกสิกรไทย

 

ทางบริษัทประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาประกันภัยในปีต่ออายุกรมธรรม์ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคุ้มคอง หรือค่าเบี้ยประกันภัยให้มีความเหมาะสมกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันสุขภาพแผน เฮลท์ โพรเทคชัน ธนาคารกสิกรไทย น่าสนใจหรือเปล่า!?

ประกันสุขภาพกสิกรไทย

 

          จากข้อมูลที่ได้ทำการเก็บรวบรวมมา... เห็นได้ว่าแผนประสุขภาพเฮลท์ โพรเทคชัน ธนาคารกสิกรไทย มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยเฉพาะในเรื่องของการอนุมัติที่ง่ายดาย ไม่ต้องตรวจสุขภาพและมอบวงเงินคุ้มครองที่สูงถึง 5 แสนบาท / ปี เชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้ คงจะช่วยในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีแล้วว่าประกันสุขภาพแผน เฮลท์ โพรเทคชัน ธนาคารกสิกรไทย เหมาะกับตัวคุณหรือเปล่า!?

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
เริ่มต้นลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ได้! กับ [3 ข้อดี] ของงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อ
เริ่มต้นลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ได้! กับ [3 ข้อดี] ของงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
มารู้จักกับ ‘มหกรรมไกล่เกลี้ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ’ มหกรรมดีที่ลูก...
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB Up2Me อัพทูมี
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อัพทูมี (SCB Up2Me) ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ในใบเดียว ที่ชาว Pantip แนะนำให้สมัคร
อยากมีบัตรเครดิตดีๆ ฟรีค่าธรรมเนียม ไร้วันหมดอายุแต้มสะสม บัตรเครดิต S...