ธนาคารเกียรตินาคินดีไหม
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

ทำความรู้จักกันก่อน การประกันภัยคืออะไร? มีไว้ทำอะไร?

 

ประกัน คือ อะไร

 

การประกันภัย (Insurance) คือการบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ โดยการกระจายความเสียหายไปให้กับบริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ที่จ่ายค่าชดใช้แทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองใน “กรมธรรม์” และผู้ที่ทำประกันจะต้องเสีย “เบี้ยประกัน” ให้กับบริษัทประกันภัยตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้นั่นเองค่ะ

 

คำศัพท์ที่ใช้ในการประกันภัยคืออะไรบ้าง?

 

ประกัน คือ อะไร

 

หลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่าศัพท์บางศัพท์ที่ผู้เขียนใช้นั้นหมายถึงอะไร ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าศัพท์แต่ละคำมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้เข้าใจการประกันภัยได้มากขึ้นค่ะ

 • กรมธรรม์ : เอกสารที่บริษัทประกันภัยมอบให้หลังจากตกลงทำสัญญาประกันภัยเรียบร้อยแล้วเพื่อยืนยันความคุ้มครองตามเงื่อนไขและจำนวนเงินที่ระบุ
 • เบี้ยประกัน : จำนวนเงินที่ “ผู้เอาประกัน” ต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันเพื่อซื้อความคุ้มครอง โดยจ่ายเป็นงวดจนครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ อาจเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้
 • ค่าสินไหมทดแทน : สิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ทำเพื่อชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งในทางประกันภัยค่าสินไหมทดแทนจะต้องสามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ และต้องเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือเป็นสิ่งของทดแทนที่มีลักษณะเท่าเทียมกัน
 • ผู้รับประกันภัย : ในที่นี้หมายถึงบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหน้าที่ของผู้รับประกันภัยคือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยจากความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญาที่ตกลงกัน
 • ผู้เอาประกันภัย : ในที่นี้หมายถึงผู้ที่ถือกรมธรรม์ สามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ มีหน้าที่ส่งเบี้ยประกันให้แก่ผู้รับประกันภัยจบครบกำหนดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเพื่อซื้อความคุ้มครอง
 • ผู้รับผลประโยชน์ : ในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นผู้ได้รับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งตัวผู้รับผลประโยชน์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย

 

รูปแบบของการประกันภัยคืออะไร? มีอะไรบ้าง?

 

ประกัน คือ อะไร

 

รูปแบบของการประกันภัย คือ รูปแบบของขอบเขตกรมธรรม์ประกันภัยในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  ได้แก่

 

1.การประกันชีวิต (Life Insurance)

 

ประกัน คือ อะไร

 

การประกันชีวิต เป็นประกันที่จัดทำขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เนื่องมาจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชราภาพ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • ประเภทสามัญ : เป็นการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง (ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป) เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป ในการที่ผู้รับประกันภัยจะพิจารณารับประกันชีวิตอาจมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ต้องตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับประกันภัย เบี้ยประกันสามารถจำระเป็นรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือนแล้วแต่เงื่อนไข
 • ประเภทอุตสาหกรรม : เป็นการปรพกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำ (ประมาณ 10,000 – 30,000 บาท) เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำไปจนถึงรายได้ปานกลาง ซึ่งจะไม่มีการตรวจสุขภาพ และมีวิธีการชำระเบี้ยประกันแบบรายเดือน ถ้าหากว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคภัยธรรมชาติ บริษัทจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันแต่จะคืนเบี้ยประกันทั้งหมดแทน
 • ประเภทกลุ่ม : เป็นประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัท ซึ่งในการที่ผู้รับประกันภัยจะพิจารณารับประกันชีวิตอาจมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ต้องตรวจสุขภาพ ในส่วนของเบี้ยประกันจะต่ำกว่าประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันชีวิต คลิก

 

2.การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)

 

ประกัน คือ อะไร

 

การประกันวินาศภัย หรือเรียกง่าย ๆ ว่า คือการประกันภัยรูปแบบอื่น ๆ ทุกประเภทที่นอกเหนือจากการประกันชีวิตนั่นเอง โดยผู้รับประกันภัยตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยหากทรัพย์สินที่ทำประกันไว้เกิดความเสียหายจากภัยต่าง ๆ ที่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 • การประกันอัคคีภัย
 • การประกันภัยรถยนต์
 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย คลิก

 

ส่งท้ายก่อนจะจากกัน : สรุปแล้วการประกันภัยคืออะไร? ควรทำเมื่อไหร่?

 

ประกันชดเชยรายได้ Buddy HIP

 

ประกันชดเชยรายได้ Buddy HIP

 

การประกันภัยก็คือการบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่งเพื่อกระจายความเสี่ยงจากฝ่ายผู้เอาประกันไปไว้ที่ฝ่ายผู้รับประกัน โดยทำสัญญาความคุ้มครองที่เรียกว่ากรมธรรม์พร้อมจ่ายเบี้ยประกันเพื่อซื้อความคุ้มครองตามเงื่อนไขนั่นเอง แล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เราควรจะทำประกันภัย? เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเรามีเหตุจำเป็นต้องใช้ประกันตอนไหน เช่น อุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย ดังนั้นการทำประกันไว้ก่อนก็ย่อมดีที่สุดค่ะ เมื่อถึงเวลาที่เราต้องใช้จะได้มีเงินสำรองไว้สำหรับภาวะฉุกเฉินนั้น ๆ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
ไอเท็มลับ! ฉบับมนุษย์เงินเดือน #ปี 2022 ประกันสุขภาพออฟฟิศซินโดรม ซิกน่าประกันภัย ไม่ต้องสำรองจ่าย!!!
ประกัน
ไอเท็มลับ! ฉบับมนุษย์เงินเดือน #ปี 2022 ประกันสุขภาพออฟฟิศซินโดรม ซิกน่าประกันภัย ไม่ต้องสำรองจ่าย!!!
แนะนำประกันสุขภาพออฟฟิศซินโดรม ซิกน่าประกันภัย ผู้ช่วยรับมือกับสารพัดอ...