ธนาคารเกียรตินาคินดีไหม
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

ทำความรู้จักกันก่อน การประกันภัยคืออะไร? มีไว้ทำอะไร?

 

ประกัน คือ อะไร

 

การประกันภัย (Insurance) คือการบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ โดยการกระจายความเสียหายไปให้กับบริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ที่จ่ายค่าชดใช้แทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองใน “กรมธรรม์” และผู้ที่ทำประกันจะต้องเสีย “เบี้ยประกัน” ให้กับบริษัทประกันภัยตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้นั่นเองค่ะ

 

คำศัพท์ที่ใช้ในการประกันภัยคืออะไรบ้าง?

 

ประกัน คือ อะไร

 

หลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่าศัพท์บางศัพท์ที่ผู้เขียนใช้นั้นหมายถึงอะไร ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าศัพท์แต่ละคำมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้เข้าใจการประกันภัยได้มากขึ้นค่ะ

 • กรมธรรม์ : เอกสารที่บริษัทประกันภัยมอบให้หลังจากตกลงทำสัญญาประกันภัยเรียบร้อยแล้วเพื่อยืนยันความคุ้มครองตามเงื่อนไขและจำนวนเงินที่ระบุ
 • เบี้ยประกัน : จำนวนเงินที่ “ผู้เอาประกัน” ต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันเพื่อซื้อความคุ้มครอง โดยจ่ายเป็นงวดจนครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ อาจเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้
 • ค่าสินไหมทดแทน : สิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ทำเพื่อชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งในทางประกันภัยค่าสินไหมทดแทนจะต้องสามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ และต้องเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือเป็นสิ่งของทดแทนที่มีลักษณะเท่าเทียมกัน
 • ผู้รับประกันภัย : ในที่นี้หมายถึงบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหน้าที่ของผู้รับประกันภัยคือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยจากความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญาที่ตกลงกัน
 • ผู้เอาประกันภัย : ในที่นี้หมายถึงผู้ที่ถือกรมธรรม์ สามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ มีหน้าที่ส่งเบี้ยประกันให้แก่ผู้รับประกันภัยจบครบกำหนดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเพื่อซื้อความคุ้มครอง
 • ผู้รับผลประโยชน์ : ในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นผู้ได้รับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งตัวผู้รับผลประโยชน์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย

 

รูปแบบของการประกันภัยคืออะไร? มีอะไรบ้าง?

 

ประกัน คือ อะไร

 

รูปแบบของการประกันภัย คือ รูปแบบของขอบเขตกรมธรรม์ประกันภัยในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  ได้แก่

 

1.การประกันชีวิต (Life Insurance)

 

ประกัน คือ อะไร

 

การประกันชีวิต เป็นประกันที่จัดทำขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เนื่องมาจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชราภาพ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • ประเภทสามัญ : เป็นการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง (ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป) เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป ในการที่ผู้รับประกันภัยจะพิจารณารับประกันชีวิตอาจมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ต้องตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับประกันภัย เบี้ยประกันสามารถจำระเป็นรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือนแล้วแต่เงื่อนไข
 • ประเภทอุตสาหกรรม : เป็นการปรพกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำ (ประมาณ 10,000 – 30,000 บาท) เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำไปจนถึงรายได้ปานกลาง ซึ่งจะไม่มีการตรวจสุขภาพ และมีวิธีการชำระเบี้ยประกันแบบรายเดือน ถ้าหากว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคภัยธรรมชาติ บริษัทจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันแต่จะคืนเบี้ยประกันทั้งหมดแทน
 • ประเภทกลุ่ม : เป็นประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัท ซึ่งในการที่ผู้รับประกันภัยจะพิจารณารับประกันชีวิตอาจมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ต้องตรวจสุขภาพ ในส่วนของเบี้ยประกันจะต่ำกว่าประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันชีวิต คลิก

 

2.การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)

 

ประกัน คือ อะไร

 

การประกันวินาศภัย หรือเรียกง่าย ๆ ว่า คือการประกันภัยรูปแบบอื่น ๆ ทุกประเภทที่นอกเหนือจากการประกันชีวิตนั่นเอง โดยผู้รับประกันภัยตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยหากทรัพย์สินที่ทำประกันไว้เกิดความเสียหายจากภัยต่าง ๆ ที่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 • การประกันอัคคีภัย
 • การประกันภัยรถยนต์
 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย คลิก

 

ส่งท้ายก่อนจะจากกัน : สรุปแล้วการประกันภัยคืออะไร? ควรทำเมื่อไหร่?

 

ประกันชดเชยรายได้ Buddy HIP

 

ประกันชดเชยรายได้ Buddy HIP

 

การประกันภัยก็คือการบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่งเพื่อกระจายความเสี่ยงจากฝ่ายผู้เอาประกันไปไว้ที่ฝ่ายผู้รับประกัน โดยทำสัญญาความคุ้มครองที่เรียกว่ากรมธรรม์พร้อมจ่ายเบี้ยประกันเพื่อซื้อความคุ้มครองตามเงื่อนไขนั่นเอง แล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เราควรจะทำประกันภัย? เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเรามีเหตุจำเป็นต้องใช้ประกันตอนไหน เช่น อุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย ดังนั้นการทำประกันไว้ก่อนก็ย่อมดีที่สุดค่ะ เมื่อถึงเวลาที่เราต้องใช้จะได้มีเงินสำรองไว้สำหรับภาวะฉุกเฉินนั้น ๆ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
เอมันนี่ มีสาขาไหนบ้าง เอมันนี่ สาขา บิ๊กซี เอมันนี่ โทร เอมันนี่ สระบุรี เอมันนี่ สาขาชลบุรี เอมันนี่ สาขาอยุธยา เอมันนี่ ขอนแก่น เอมันนี่ หาดใหญ่ เอมันนี่ ฉะเชิงเทรา เอมันนี่ พิษณุโลก เอมันนี่ ภูเก็ต เอมันนี่ นนทบุรี เอมันนี่ ระยอง เอมันนี่ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
อยากสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) มีสาขาไหนใกล้บ้านบ้าง พร้อมเบอร์โทรติดต่อสะดวกทันใจให้สมัครกันเลย [*ข้อมูลปี 2022]
สมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) เร็วทันใจ สาขาไหนบ้างใกล้บ้านบ้าง ...