#4 เรื่องต้องรู้ ความแตกต่างระหว่าง ประกันชีวิต และ ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทำอย่างไหนดี? ปี 2022
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ
• ประกันชีวิต คือ การประกันที่คุ้มครองชีวิต ไม่ว่าจะเกิด ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุที่ทำให้ทุพพลภาพถาวร เสียชีวิต หรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
• ฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ การจ่ายค่าสงเคราะห์ให้สำหรับครอบครัวผู้ที่เป็นสมาชิกและเมื่อเขาถึงแก่ความตาย
• ประกันชีวิต และ ฌาปนกิจสงเคราะห์ มีความแตกต่างอื่นๆอีกหลายประการ เช่น ประกันชีวิตเป็นการประกอบธุรกิจเพื่อผลกำไร แต่ ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นงานการกุศลที่ไม่หวังผลกำไรแต่อย่างใด

มาดู #4 เรื่องที่ต้องรู้ระหว่าง ประกันชีวิต กับ ฌาปนกิจสงเคราะห์

ประกัน ฌาปนกิจ

 

ในปัจจุบัน...เราหลายคนต้องรับมือกับเรื่องยากๆ ซึ่งบางเรื่องอาจเป็นสิ่งใหม่สำหรับเรา การรับมือกับเรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยเจอหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนอาจทำให้เรารุ้สึกเครียดซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาสุขภาพ เมื่อเรามีปัญหาสุขภาพเรามักคิดถึงชีวิตเมื่อก่อนที่ร่างกายยังแข็งแรงและทำอะไรต่ออะไรได้คล่องแคล่วแต่เมื่อปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้น สิ่งที่ทำได้คือป้องกันและดูแลรักษาร่างกายให้ปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้ บางคนต้องเจอปัญหาสุขภาพแต่บางคนต้องเจอเรื่องที่เลวร้ายกว่านั้นเยอะคือต้องรับมือกับการสูญเสียแม้จะคิดถึงเขาตอนที่มีชีวิตอยู่แต่ในตอนนี้เขาได้จากไปแล้ว ในบทความนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เราอาจทำได้เพื่อรับมือกับการสูญเสียที่ไม่คาดฝันคือการทำ ประกันชีวิต และ ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไร มาดูคำตอบกัน!

 

1.ความแตกต่างระหว่าง ประกันชีวิต และ ฌาปนกิจสงเคราะห์ : ความหมาย ประกันชีวิต

ประกัน ฌาปนกิจ

 

ประกันชีวิต เป็น สินค้าทางการเงินเพียงอย่างเดียว ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและสร้างวินัยในการออม เป็นสินทรัพย์ให้กับครอบครัวทันทีในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ คือ ถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชนาภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินประกันตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 861 ประกอบกับมาตรา 889 ที่ได้อธิบายความของคำว่า การประกันชีวิตเอาไว้ว่า หมายถึง สัญญาซึ่งผู้รับประกันชีวิตตกลงจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เมื่อมีเหตุในอนาคต ดังระบุไว้ในสัญญา กล่าวคือ เมื่อผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตมรณะลงภายในเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ หรือเมื่อผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ในการนี้ผู้เอาประกันชีวิต ตกลงจะส่งเงินเรียกว่าเบี้ยประกันให้แก่ผู้รับประกันชีวิต

 

2.ความแตกต่างระหว่าง ประกันชีวิต และ ฌาปนกิจสงเคราะห์ : ความหมาย ฌาปนกิจสงเคราะห์

ประกัน ฌาปนกิจ

 

ฌาปนกิจสงเคราะห์ หมายความว่า กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงที่จะเข้าร่วมกันเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ  หรือ จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้นได้ ถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อนำมาแบ่งปันกัน

 

3.ความแตกต่างระหว่าง ประกันชีวิต และ ฌาปนกิจสงเคราะห์ : ประกันชีวิต

ประกัน ฌาปนกิจ

 

การทำประกันชีวิต มีความแตกต่างกับการทำฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ

1.ประกันชีวิต - ประกอบธุรกิจเพื่อผลกำไร

2.ประกันชีวิต - จ่ายเงิน เมื่อมีความเสียหาย หรือเมื่อมีการเสียชีวิตเกิดขึ้น

3.ประกันชีวิต - จ่ายเงิน เป็นจำนวนที่แน่นอนตามที่ระบุในสัญญา

4.ประกันชีวิต - การตั้งบริษัทประกัน ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

5.ประกันชีวิต - ดำเนินกิจการ โดยมีตัวแทนหรือนายหน้า

6.ประกันชีวิต - เงินที่ลูกค้าส่งเป็นเบี้ยประกัน บริษัทสามารถนำไปลงทุนต่างๆได้

4.ความแตกต่างระหว่าง ประกันชีวิต และ ฌาปนกิจสงเคราะห์ : ฌาปนกิจสงเคราะห์

ประกัน ฌาปนกิจ

 

การทำฌาปนกิจสงเคราะห์ มีความแตกต่างจากการทำประกันชีวิต คือ

1.ฌาปนกิจสงเคราะห์ - เป็นงานการกุศลที่ช่วยเหลือกันโดยไม่หวังผลกำไร

2.ฌาปนกิจสงเคราะห์ - จ่ายเงิน เมื่อมีการเสียชีวิด เท่านั้น

3.ฌาปนกิจสงเคราะห์ - จ่ายเงิน เท่าที่เรียกเก็บได้ตามจำนวนของสมาชิกที่มีอยู่

4.ฌาปนกิจสงเคราะห์ - การตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

5.ฌาปนกิจสงเคราะห์ - ดำเนินกิจการ โดยกรรมการ ไม่มีทั้งนายหน้าหรือตัวแทน ไม่มีค่าจ้างและเงินเดือน

6.ฌาปนกิจสงเคราะห์ - เงินที่สมาชิกส่งเป็นค่าสงเคราะห์ศพต้องใช้ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเท่านั้น ไม่สามารถนำไปลงทุนแสวงหาผลประโยชน์และหากำไร

 

.
ทำประกันฌาปนกิจสงเคราะห์เอาไว้ดีหนือเปล่าคะ?

.
ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยละ เพราะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานเมื่อตัวเองเสียชีวิต

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิต และ ฌาปนกิจสงเคราะห์ แตกต่างกัน สามารถเลือกทำได้ตามความเหมาะสมเลย!

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

เห็นไหมว่า...การทำประกันชีวิตเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะเป็นหลักประกันว่าจะได้รับเงินชดเชยและได้รับการบรรเทาเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หรือเมื่อไม่สามารถหารายได้เพื่อดูแลครอบครัวอันเนื่องมาจากความชราหรืออุบัติเหตุที่ทำให้เกิดผลเสียหายอย่างถาวร ส่วน ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นการประกันว่าสมาชิกจะได้รับเงินชดเชยเมื่อถึงแก่ความตายเท่านั้น ไม่มีเงินชดเชยเมื่อจ่ายครบกำหนดหรือเมื่อเจ็บป่วย หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาข้อมูลที่สำคัญสำหรับคนที่คุณรัก หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้...

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ