อายุ 60 อยากทำประกันชีวิตสักกรมธรรม์ แผนไหนน่าสนใจที่สุด!?

ประกันชีวิตอายุ 60

 

          ผู้คนในสมัยก่อน.. อาจไม่ได้ให้ความใส่ใจกับเรื่องแผนการประกันภัยนัก ส่วนหนึ่งอาจมาจากค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้แพงหูดับเหมือน ณ ปัจจุบัน แถมเรื่องของโรคภัย ไข้เจ็บและอุบัติเหตุเองก็ไม่ได้ร้ายแรงเหมือนกับในปัจจุบัน ด้วยความคิดดังกล่าว ทำให้หลายคนที่ล่วงเอาสู่วัยสูงอายุ 60 ปี ขึ้น ไม่ได้มีความคิดในเรื่องของการทำประกันชีวิตมาก่อน แต่เมื่อเริ่มเล็งเห็นความสำคัญกลับปรากฏว่าอายุ 60 ปี ขึ้นไปกลับกลายเป็นเรื่องยาก เพราะต้องตรวจสุขภาพให้วุ่นวายใจเต็มไปหมด ที่สำคัญคือไม่รู้ว่าควรทำประกันชีวิตของที่ไหน!? แผนใดดี!? รับรองว่าบทความชิ้นนี้ มีคำตอบให้อย่างแน่นอน

 

มารู้จักกับประกันชีวิตกันก่อนว่า คืออะไรกัน!?

ประกันชีวิตอายุ 60

 

ประกันชีวิต คือ เป็นการทำประกันที่จ่ายค่าตอบแทนเมื่อผู้มีสิทธิ์เอาประกันเกิดอาการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ เรียกได้ว่าประกันชีวิตช่วยคุ้มครองในเรื่องของอาการเจ็บป่วยและรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนอกเหนือจากอุบัติเหตุรถยนต์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ประกันชีวิตยังมีข้อดีจากการที่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

4 แผนประกันชีวิตที่น่าสนใจ สำหรับคนอายุ 60 มีของที่ไหนกันบ้าง!?

ประกันชีวิตอายุ 60

 

1.ประกันชีวิตอายุ 60 กรุงเทพประกันชีวิต : บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

ประกันชีวิตอายุ 60

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของแผนประกันชีวิต 60 บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

 

 • อายุรับประกันภัย 11-80 ปี
 • คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้วสะสม แล้วแต่จำนวนใดมากว่า

 

เงื่อนไขการรับประกันกรุงเทพ สำหรับคนอายุ 60

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 11-80 ปี
 • ระยะเวลาการเอาประกันภัยและระยเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ปี
 • สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 จะต้องทำการซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ และ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ)

 

2.ประกันชีวิตอายุ 60 กรุงเทพประกันชีวิต :ห่วงรัก สมาร์ท

ประกันชีวิตอายุ 60

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตอายุ 60 แผน ห่วงรัก สมาร์ท

 

 • คุ้มครองชีวิต ควบการคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองสูงสุด 400%
 • ครบสัญญารับเงินคืน 200%
 • เบี้ยประกันสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีเสียชีวิตทั่วไป (*ยกเว้นอุบัติเหตุ) คุ้มครองสูงสุด 200%

 

เงื่อนไขการรับประกันกรุงเทพประกันชีวิต สำหรับคนอายุ 60

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 70 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท

 

3.ประกันชีวิตอายุ 60 กรุงเทพประกันชีวิต : ห่วงรัก พรีเมียร์

ประกันชีวิตอายุ 60

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตอายุ 60 แผน ห่วงรัก พรีเมียร์

 

 • อุ่นใจกับการคุ้มครองที่ยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • รับประกันตั้งแต่ แรกเกิด – 70 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท
 • มีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เพิ่มความคุ้มครองด้วยสัญญาเพิ่มเติมที่มีความหลากหลาย (*เช่น สุขภาพและอุบัติเหตุ เป็นต้น)
 • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (*ถ้ามี) สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีเสียชีวิต รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

 

เงื่อนไขการรับประกันกรุงเทพประกันชีวิต ของคนอายุ 60

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยที่มีจำนวนต่ำกว่า 500,000 บาท จะต้องซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมจะต้องมีขั้นต่ำ 50% ของเบี้ยประกันสัญญาชีวิต

 

4.ประกันชีวิตอายุ 60 ทิพยประกันภัย : แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Long Stay Visa OA

ประกันชีวิตอายุ 60

 

จุดเด่นของประกันชีวิตอายุ 60 ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Long Stay Visa OA

 

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
 • คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
 • คุ้มครองค่าธรรมเนียมการแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
 • คุ้มครองค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • คุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายสำหรับในใช้ในงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
 • คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)

 

เงื่อนไขของแผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับอายุ 60

 

 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 15-70 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ไม่คุ้มครองอาการบาดเจ็บ เจ็บป่วย โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัยและยังรักษาไม่หายขาดก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรกและการรักษาที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์
 • ไม่คุ้มครองอาการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลารอคอย 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ครั้งแรก

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิตอายุ 60 ปี ทั้ง 4 แผน อันไหนดีโดนใจที่สุด!?

ประกันชีวิตอายุ 60

 

          สำหรับคนที่กำลังมองหา... ประกันชีวิตสำหรับคนอายุ 60 ปี แล้วไม่แน่ใจว่าควรเลือกแผนใดดี ขอแนะนำให้ลองทำการสำรวจความต้องการของตัวเองให้เสียก่อนว่าต้องการทำประกันชีวิตควบคู่กับแบบใด เช่น สุขภาพ สะสมทรัพย์ มรดก หรืออื่นๆ เพื่อที่จะได้ช่วยในการส่งมอบประกันชีวิตที่น่าสนใจให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในอนาคตนั่นเอง...

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
บัตรเครดิต SCB ไทยพาณิชย์ มี่กี่แบบ ใบไหนโดนใจสุด? รวมระดับและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิต SCB ไทยพาณิชย์ มี่กี่แบบ ใบไหนโดนใจสุด? รวมระดับและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ
บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB มี่กี่แบบมีระดับอะไรบ้าง แล้วอันไหนดีสุ...
เอมันนี่ มีสาขาไหนบ้าง เอมันนี่ สาขา บิ๊กซี เอมันนี่ โทร เอมันนี่ สระบุรี เอมันนี่ สาขาชลบุรี เอมันนี่ สาขาอยุธยา เอมันนี่ ขอนแก่น เอมันนี่ หาดใหญ่ เอมันนี่ ฉะเชิงเทรา เอมันนี่ พิษณุโลก เอมันนี่ ภูเก็ต เอมันนี่ นนทบุรี เอมันนี่ ระยอง เอมันนี่ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
อยากสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) มีสาขาไหนใกล้บ้านบ้าง พร้อมเบอร์โทรติดต่อสะดวกทันใจให้สมัครกันเลย
สมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) เร็วทันใจ สาขาไหนบ้างใกล้บ้านบ้าง ...