ทํา ประกันชีวิต ให้ พ่อ แม่ กรณี เสีย ชีวิต
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

 

ฉบับย่อ :

 

 • สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ “หนี้สินของเกษตรกรสมาชิก”
 • สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ให้ความสนับสนุนในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกรสมาชิก
 • สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร สนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 
 • สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร พัฒนาความรู้ในด้านการเกษตรกร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกร 
 • สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร  พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตัวเองและเกื้อกูลกันระหว่างเกษตรกร
 • สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

Contents

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรมีหน้าที่ควรรู้อะไรบ้าง และมีช่องทางติดต่ออะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

สน ง กองทุน ฟื้นฟู และ พัฒนา เกษตรกร

 

บทความในวันนี้ อยากขอพาคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรว่ามีหน้าที่อะไรกันบ้างและจะมีช่องทางในการติดต่ออย่างไรเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 

 

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนในเรื่องใดบ้าง

สน ง กองทุน ฟื้นฟู และ พัฒนา เกษตรกร

 

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ “หนี้สินของเกษตรกรสมาชิก” และการ หากเกษตรกรคนใดต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกก็สามารถทำได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

นอกจากนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรยังให้การส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร การพัฒนาความรู้ในด้านการเกษตรกร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตัวเองและเกื้อกูลกันระหว่างเกษตรกร

 

ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร

สน ง กองทุน ฟื้นฟู และ พัฒนา เกษตรกร

 

เมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร เกษตรจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 

 • ได้รับบริการทางด้านสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • มีสิทธิเลือกผู้แทนเกษตรกรเข้าไปบริหารกองทุนสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร
 • มีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
 • รัฐสามารถจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
 • มีระบบส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเกษตรกรและสหกรณ์ ในการปรับโครงสร้างใหม่ โดยได้รับบริการจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรระดับอำเภอ

 

หากต้องการสมัครเป็นสมาชิกของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรต้องทำอย่างไรบ้าง

สน ง กองทุน ฟื้นฟู และ พัฒนา เกษตรกร

 

ในกรณีที่ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร มีสิ่งที่ควรทราบและพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้

 

 • รวมกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรในจังหวัดเดียวกันไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำเกษตรกรร่สมกัน 
 • ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานองค์กรเกษตรนั้น ๆ เป็นผู้ทำการยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรและทะเบียนสมาชิก พร้อมเอกสารคำขอได้ที่สำนักงานสาขาของจังหวัดที่ตั้งอยู่ (*สอบถามสาขาใกล้เคียงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-1580342 หรือเว็บไซต์ของสำนักงานสาขาจังหวัด 77 จังหวัดและสำนักกิจการสาขาภูมิภาค) 

 

เอกสารสำหรับการสมัครเพิ่มเป็นสมาชิกของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร

สน ง กองทุน ฟื้นฟู และ พัฒนา เกษตรกร

 

หากเป็นการขอเพิ่มสมาชิกในองค์กร (ไม่ได้เป็นการตั้งองค์กรใหม่) ให้ทำการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสมาชิก โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่สำนักงานได้กำหนดเอาไว้ พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 

หลังจากนั้น ให้นำเอกสารการขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ณ กลุ่มองค์กรในภูมิลำเนาของตัวเองกับประธานองค์กรเกษตร หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากประธาน หลังจากที่ทำการยื่นคำร้องขอ (กรรมการองค์กรทำการลงนามรับรองชื่อ) พร้อมกับเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาขาจังหวัดที่องค์กรตั้งอยู่

 

7 ช่องทางในการติดต่อกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร

สน ง กองทุน ฟื้นฟู และ พัฒนา เกษตรกร

 

สำหรับช่องทางในการติดต่อกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรทั้ง 5 ช่องทางที่น่าสนใจนั้น มีดังต่อไปนี้

 

สถานที่ตั้ง  อาคาร ซีอีซี(CEC) ชั้น 3-5 เลขที่ 68/12 ถ.กำแพงเพชร6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-158-0342
โทรสาร 02-158-0328-9
เว็บไซต์ออนไลน์ คลิก!
Facebook คลิก!
อีเมล pr_mkkfn_frdfund@hotmail.com
เว็บไซต์ https://frdfund.org/th/

 

เมื่อไหร่ถึงได้รับโฉนด (หลักทรัพย์) คืนจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร

สน ง กองทุน ฟื้นฟู และ พัฒนา เกษตรกร

 

หลังจากที่สมาชิกของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรได้ทำการชำระหนี้กับเจ้าหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามกระบวนการ ก็จะสามารถขอรับโฉนดคืนได้ หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-1580342 ต่อ 6102-6104 (ส่วนบริหารทรัพย์สิน) ในช่วงเวลาและวันทำการราชการ

 

.
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรดีไหมคะ?

.
แนะนำเลยว่าดีมาก เข้าร่วมฟรี แถมยังได้รับดอกเบี้ยช่วยเหลือที่ถูกอีกด้วย

 

 

ส่งท้ายก่อนจาก # สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรช่วยบรรเทาปัญหาหนี้สินได้จริงหรือเปล่า

สน ง กองทุน ฟื้นฟู และ พัฒนา เกษตรกร

 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ถือว่าเป็นอีกหนทางหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาหนี้สิน ที่เป็นปัญหาเรื้อรังในภาคการเกษตรได้เป็นอย่างดีช่องทางหนึ่ง ที่สำคัญคือเป็นการจัดการกับปัญหาหนี้ในระบบที่มีดอกเบี้ยต่ำ ทำให้มีทางเลือกที่ดี ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำการขอกู้ยืมเงินจากแหล่งนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงอย่างน่าใจหายเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
เอมันนี่ บริษัทเอมันนี่
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
บัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) น่าสมัครใช้บริการไหม บริษัทแม่ตั้งอยู่ที่ไหนกัน!? [*ข้อมูลปี 2022]
อยากสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) หรือติดต่อบริษัทแม่บทความนี้มี...
ปิด บัตร เครดิต ktc
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
[5 ขั้นตอนที่ต้องรู้] ถ้าต้องการยกเลิก/ปิดบัตรเครดิต KTC พร้อมคำแนะนำจากชาว Pantip!
อยากปิดบัตรเครดิต KTC ทำอย่างไรดี? มีขั้นตอนอะไรกันบ้าง!? บทความนี้มีค...