พร บ สินทรัพย์ ดิจิทัล
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

มาทำความรู้จักกับ พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัล กับประเด็นน่าสนใจที่นักลงทุนไม่ควรพลาดกัน

พร บ สินทรัพย์ ดิจิทัล

 

สำหรับคนที่ให้ความสนใจกับสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งการใช้งานและการลงทุน สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามด้วยประการทั้งปวงก็คือกฎข้อบังคับเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัล โดยในประเทศไทยก็ได้มีการกำหนดข้อบังคับที่ควรทราบออกมาอย่างมากมาย ซึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดทำความรู้จักก็คือ “พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัล” นั่นเอง

ส่วน พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัลจะมีกฎเกณฑ์น่าสนใจ ไม่ควรมองข้ามในประเด็นอะไรกันบ้างนั้น รับรองว่าบทความชิ้นนี้จะมีคำตอบที่น่าสนใจให้อย่างแน่นอน

 

พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัล คืออะไร!?

พร บ สินทรัพย์ ดิจิทัล

 

หากเรียกว่าพ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัล ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนัก เพราะในความเป็นจริงแล้วต้องเรียกว่า “พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561” ที่ได้รับการดูและบังคับใช้ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการและผู้ลงทุน

 

พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัล กำหนดประเภทเอาไว้ทั้งหมดกี่แบบ

พร บ สินทรัพย์ ดิจิทัล

 

ถ้าหากอ้างอิงจากพ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ

 

1.พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัลกับ คริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency)

พร บ สินทรัพย์ ดิจิทัล

 

ตาม พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัล คริปโตเคอเรนซี คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นมาบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนให้ได้มาโดยสินค้าหรือบริการการ หรือสิทธิ์อื่นใด หรือการแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล

 

2.พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัลกับ โทเคนดิจิทัล (Token Digital)

พร บ สินทรัพย์ ดิจิทัล

 

ตาม พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาในระบบเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “การกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมการลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ หรือการกำหนดสิทธิ์ในการได้มาซึ่งสินค้า / บริหาร / สิทธิ์อื่นใดที่มีความเฉพาะเจาะจง" สำหรับโทเคนดิจิทัล สามารถแบ่งออกได้เป็นสามลักษณะ ดังต่อไปนี้

  • Investment token กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจการ
  • Utility token (พร้อมใช้งาน) กำหนดสิทธิ์ให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ / สิทธิ์อื่นใดแบบเฉพาะเจาะจงในอนาคต
  • Utility token (ไม่พร้อมใช้งาน) กำหนดสิทธิ์ในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ * สิทธิ์อื่นใดแบบเฉพาะเจาะจงที่สามารถใช้ได้ในทันที

 

พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัล กับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

พร บ สินทรัพย์ ดิจิทัล

 

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีความหมายว่าการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีและโทเคนดิจิทัล โดยมีการจัดประเภทดังต่อไปนี้

 

  • ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อทำการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่สัญญาให้หรือการจัดการระบบ / อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสงค์ซื้อ-ประสงค์ขาย
  • นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บุคคลผู้ให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมที่จะให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน ในการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่น
  • ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล บุคคลที่ให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของตนเองเป็นทางการค้าปกติ โดยกระทำนอกศูนย์ซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่รวมถึงการให้บริการในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
  • ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ที่ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะนำเสนอขาย คุณสมบัติของผู้ออกและความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่านผู้ให้บริการดังกล่าว
  • กิจการอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 

พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัล กับ NFT

พร บ สินทรัพย์ ดิจิทัล

 

NFT หรือ Non-fungible token ที่เข้าข่ายของการเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องเป็น NFT ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ / สิทธิ์ที่มีความเฉพาะเจาะจง ถึงจะถือว่าเข้าข่ายในการเป็น Utility token

ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ NFT Marketplace ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัล และต้องได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง แต่ยังคงอยู่ในระหว่างของการทบทวนหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม

 

บทสรุปส่งท้าย : พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัลมีประเด็นที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดมากมายสำหรับนักลงทุน

 

หลังจากที่ได้ทราบเกี่ยวกับความหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจอย่างมากใน พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัลกันไปแล้ว เชื่อว่า ณ ตอนนี้หลาย ๆ คนก็คงจะสามารถทำความเข้าใจและเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการใช้งาน / การลงทุน ในทรัพย์สินดิจิทัลเพื่อต้อนรับการมาเยือนของนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีความน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน

 

 

 

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
สินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10,000
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ตัดยอดวันไหน!? กับ 6 ช่องทางชำระหนี้บัตรที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ตัดยอดวันไหน ชำระอย่างไรที่ไหนรวดเร็วไม่ต้องกลั...
พันธบัตร เรา ชนะ กสิกร
การลงทุน
พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ [เราชนะ] จำหน่ายโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ดีไหม น่าลงทุนหรือเปล่า!? ข้อมูลปี 2022
พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ “เราชนะ” จำหน่ายโดยธนาคารไทยพาณิชย์ คืออะไร...